Zamówienia publiczne

 

BZP.271.1.86.2018

7.05.2018

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.:Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł przesiadkowy Brynów Pętla”

BZP.271.1.79.2018

26.04.2018

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Zawodzie”

ZPU.271.51.2017

26.04.2018

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

GT/287/2018

31.03.2018

Dostawa energii elektrycznej

UE/JRP/B/126/2018

1.03.2018

„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE/JRP/B/454/2017

29.07.2017

Zakup wagonów tramwajowych wieloczłonowych, niskopodłogowych w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. objętego Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies