Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Dyrektor ds. Inwestycji

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

ogłaszają nabór na stanowisko:
DYREKTOR DS. INWESTYCJIDyrektor ds. Inwestycji organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za działalność podległych mu komórek organizacyjnych, które realizują zadania związane z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych oraz z uzgodnieniami technicznymi dokonywanymi przez Spółkę. Ponadto Dyrektor ds. Inwestycji wypełnia obowiązki Pełnomocnika ds. projektu inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi odpowiadając m.in. za:

 • właściwe zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektu, a także monitorowanie i rozliczanie jego realizacji,
 • nadzór nad przygotowaniem i publikacją ogłoszeń specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • nadzór nad przygotowywaniem umów z wykonawcami,
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność oraz nad przygotowywaniem dokumentów rozliczeniowych,
 • zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu,
 • kontakty robocze z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi projekty finansowane środkami UE.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • niekaralność,
 • doświadczenie w realizacji inwestycji liniowych,
 • znajomość organizowania i realizacji procesów inwestycyjnych,
 • umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • znajomość prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 15.07.2016 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies