Sprzedaż samochodu marki Robur LD 2002A

Tramwaje Śląskie S.A.

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż  samochodu marki Robur LD 2002A


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A. samochodu marki  Robur LD 2002A  o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych:

Nr  rejestracyjny

SH 40024

Nr identyfikacyjny (VIN)

2903026227

Rok produkcji

1990

Rodzaj nadwozia/ pojazdu

Furgon 3 drzwiowy – specjalny

Kolor powłoki lakierowanej

Beżowy

Dopuszczalna masa całkowita/ Ładowność

5800 kg/ 2300

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika

3927 cm3

Moc silnika

50 kW (68 KM)

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

Liczba osi/ Rodzaj napędu

2/ 4×4

Rozstaw osi

3270 mm

Przebieg

62049 km

Data ważności badania technicznego

22.05.2018

2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29  w dniach od  04.12.2017 r. do 08.12.2017 r.  w godzinach  od 8:00  do 13:00  po uprzednim uzgodnieniu z panem Zbigniewem Kostrzewą, tel. 32 267 40 16 wew. 183 lub 184, kom. 500 044 277.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  3.500,00 PLN  brutto (zawiera podatek VAT).

4. Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

-  nazwę przedmiotu oferty: „Zakup samochodu marki Robur LD 2002A”,

-  dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,

-  oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez uczestnika przetargu, a w przypadku gdy uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do  prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

- w przypadku firmy kupującej:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż samochodu marki Robur LD 2002A

Nie otwierać przed: 12.12.2017 r. godz. 11:00

b) Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2017 r. o godz. 10:45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A. lub złożyć w siedzibie Spółki  w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz  bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A.  wezwie uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A. niezwłocznie powiadomią pisemnie wszystkich uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.  Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A. podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Andrzej Zowada
  • Data udostępnienia: 1.12.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies