Chorzów: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni
Numer ogłoszenia: 216560 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tramwaje Śląskie S.A. , ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2466061 (64,65) w. 381, faks 032 2510096.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z przebudową jezdni. Zakres finansowany przez Tramwaje Śląskie S.A. Torowisko na całej długości ul. Piekarskiej oraz ul. Sądowej należy zaprojektować jako jednotorowe wspólne z jezdnią. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ul. Sądowej oraz na końcowym odcinku ul. Piekarskiej należy zaprojektować torowisko dwutorowe, które umożliwi prowadzenie ruchu mijankowego. Ruch tramwajowy na odcinku jednotorowym zabezpieczyć sygnalizacją międzymijankową. Opracowanie obejmuje doprojektowanie połączenia torowego z ul. Piekarskiej w ul. Sądową, jak również połączenie torowe z ul. Sądowej w ul. Powstańców Warszawskich w kierunku południowym. Należy przewidzieć rozjazdy najazdowe jako sterowane elektrycznie, wszystkie rozjazdy powinny posiadać ogrzewanie z zastosowaniem sterowania pozwalającego na poszanowanie energii elektrycznej. Na całym odcinku należy zaprojektować nowe perony przystankowe. Sieć trakcyjna zawieszona na samodzielnych konstrukcjach wsporczych, wielokrotna, skompensowana. Izolatory należy wyposażyć w rozłączniki zdalnie sterowane. W ramach opracowania należy przeliczyć cały obszar zasilania z podstacji nr 63 Centrum oraz zaproponować Zamawiającemu nowy schemat sekcjonowania i zasilania odcinków sieci trakcyjnej wraz z przebudową i wyposażeniem w nowe urządzenia na podstacji trakcyjnej. Wszystkie kable zasilające i powrotne należy zaprojektować w kanalizacji uwzględniając dodatkowe przepusty rezerwowe. Zdalne sterowanie rozłącznikami należy zaprojektować za pomocą kabli sterujących. Podczas przeliczania obszaru zasilania oraz projektowania przebudowy i wyposażenia stacji trakcyjnej należy przewidzieć planowaną przez Urząd Miasta Bytom budowę pętli tramwajowej w rejonie Planu Wolskiego (obecny dworzec autobusowy). Zakres finansowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania jw. od ul. Sądowej do zjazdu do b. zajezdni tramwajowej w okolicy skrzyżowania ul. Piekarska - Powstańców Śląskich w Bytomiu. Założenia do projektowania: 1. Nawierzchnia jezdni bitumiczna, pasy ruchu 2 x 3,0 m, jezdnia dwukierunkowa, 2. Lokalizacja torowiska tramwajowego - środek jezdni, 3. Chodniki wykonane z kostki betonowej drobnowymiarowej, kolor: szary grafit, wjazdy do posesji kolor: czarny 4. W miarę możliwości przewiduje się wyznaczenie miejsc parkingowych na całej długości (równolegle do osi jezdni, szerokość pasa parkingowego min. 2,0 m). Przewiduje się usytuowanie parkingu na ok. 20 miejsc w pobliżu Szkoły Medycznej (róg ul. Piekarskiej i Piłsudskiego), 5. Przystanki typu wiedeńskiego wykonane z kostki betonowej kolor czerwony, 6. Słupy trakcyjno-oświetleniowe, oświetlenie typu LED, 7. Krawężniki nowe granitowe, 8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej i Powstańców Śląskich, 9. Przebudowa zjazdów, 10. Materiały kamienne z rozbiórek do odzysku przez MZDIM, 11. Obniżenie niwelety tramwajowej na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego lub podniesienie niwelety ul. Piłsudskiego, 12. Przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci, 13. Przebudową skrzyżowań ulic: Wrocławska, Piłsudskiego, Nawrota-Smolenia, Al. Legionów - Żeromskiego, Prusa, Orląt Lwowskich, Grottgera, Powstańców Śląskich, 14. Korekta łuków krawężnikowych, 15. Dopuszczenie ruchu rowerowego w zależności od możliwości terenowych na wydzielonych drogach, pasach ruchu rowerowego, ciągach pieszo-rowerowych lub bez separacji na jezdni, szerokość drogi dwukierunkowej poza jezdnią min. 2,0 m, szerokość drogi jednokierunkowej lub pasa ruchu rowerowego min. 1,50 m, szerokość wspólnego chodnika pieszo-rowerowego min. 3,0 m..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł. (słownie: trzytysiącepięćset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BANK PEKAO S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893, określając tytuł wpłaty i numer sprawy. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 5. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej nie został na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę. 6. Wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na Tramwaje Śląskie S.A. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres finansowany przez Tramwaje Śląskie S.A. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: a) termin wykonania umowy lub poszczególnych jej etapów - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: - opóźnienie wydania decyzji lub opinii przez właściwe organy lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca dochował staranności przy przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, - konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub innych podmiotów, - konieczność wykonania uzupełniających analiz, opracowań, - konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, - konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych. b) przedmiot umowy - w sytuacji, gdy zmiana zakresu przedmiotu umowy stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, c) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi; dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, zaś przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy, d) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w trakcie trwania umowy - w przypadku, gdy w chwili składania oferty Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału podwykonawców. Na zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać pisemną, uprzednią zgodę Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy musi mieć pisemne uzasadnienie, e) wynagrodzenia w przypadku, gdy: - w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, - nastąpiła zmiana przedmiotu umowy, o której mowa w punkcie b. Zakres finansowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 2) Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć, ani przewidzieć, b) opóźnienia w wydawaniu uzgodnień lub opinii przez inne podmioty lub organy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć, ani przewidzieć, c) opóźnienia w wydawaniu decyzji przez inne podmioty lub organy, nie spowodowane brakami lub błędami dokumentacji, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć, ani przewidzieć, d) konieczność wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, e) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych lub dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub innych podmiotów, 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu prac, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy, 4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian wynikających z przyczyn obiektywnych, niezależnych od którejkolwiek ze stron, których nie można było przewidzieć, a które warunkują opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tram-silesia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katowice, ul. 1 Maja 152.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2015 godzina 09:45, miejsce: Katowice, ul. 1 Maja 152.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie