Zadanie nr 26

„Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego”

Wykonawca: konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska

Wartość zadania: 2,15 mln zł.

Termin realizacji: 29.05.2015 r.

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Małachowskiego na odcinku od Ronda im. Gierka do skrzyżowania z ul. Mościckiego”.

Raporty z realizacji

Raport nr 3 z dnia 13.02.2015 r.

W dniu 13.02.2015 r. Tramwaje Śląskie S.A. przekazały wykonawcy plac budowy.

Raport nr 2 z dnia 30.08.2013 r.
Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s. Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: “Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem)”, “Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego – odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego”, “Modernizacja torowiska w Sosnowcu  na ul. J. Piłsudskiego  oraz na skrzyżowaniu z ul.Jana Sobieskiego”, “Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej”. Łączna wartość umowy wynosi 33.155.207,85 zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziano w grudniu 2014 r.

Raport nr 1 z dnia 14.08.2013 r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

-„Modernizacja torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” obejmująca:

-„Modernizacje połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem, dobudowa drugiego toru na połączeniu z Sosnowcem” (zadanie nr 20);

-„Modernizację linii tramwajowej w Sosnowcu na ul. Małachowskiego odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego” (zadanie nr 26);

-„Modernizację torowiska w Sosnowcu na ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul, Jana Sobieskiego”(zadanie nr 27);

-„Modernizacje torowiska wbudowanego jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od połączenia torowego do granic miasta z Katowicami ( wraz z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie 27a), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

-„Modernizację połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

1.Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

2.Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska

Cena oferty netto: 33.589.735,22 zł

Cena oferty brutto: 41.315.374,33 zł

Gwarancja: 120 miesięcy

Liczba otrzymanych punktów: 100.

Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
 
Polityka cookies