Zadanie nr 38

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach”.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” Sp. z o.o.,  ul. Isep 2E, 31-588 Kraków.

Wartość zadania: 6.924.421,90 zł.

Termin realizacji: 30.08.2014r,

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej.

Raporty z realizacji

Raport nr 15 z dnia 08.08.2014r.,

Wykonawca zakończył prace torowe i sieciowe umożliwiając wznowienie ruchu tramwajowego.

Raport nr 14 z dnia 10.06.2014r.,

Wykonawca prowadzi prace związane z betonowaniem płyty toru północnego oraz montażem sieci trakcyjnej.

Raport nr 13 z dnia 24.04.2014r.,

Trwa wykonywanie podbudowy oraz betonowanie płyt torowych. Posadowiono słupy trakcyjno – oświetleniowe.

Raport nr 12 z dnia 03.03.2014r.,

Postępują prace przy betonowaniu toru południowego, Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia przebudowy toru północnego.

Raport nr 11 z dnia 17.01.2014r.,

Trwa montaż oraz betonowanie toru południowego.

Raport nr 10 z dnia 20.12.2013r.,

Trwa montaż oraz betonowanie toru południowego.

Raport nr 9 z dnia 21.11.2013r.

Trwa montaż oraz betonowanie toru południowego.

Raport nr 8 z dnia 24.10.2013r.

Wykonawca przystąpił do montażu pierwszego fragmentu torowiska – szyny w otulinie zawieszane są na specjalnych bramkach, cały pas toru jest zbrojony i zalewany betonem.

Raport nr 7 z dnia 16.10.2013r.

Trwają prace związane z budową kanalizacji oraz układaniem podbudowy.

Raport nr 6 z dnia 24.09.2013r.

Trwa budowa odwodnienia oraz przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną, na przebudowanych fragmentach wykonywana jest podbudowa pod torowisko.

Raport nr 5 z dnia 12.09.2013r.

Wykonawca prowadzi prace ziemne na całym odcinku, jednocześnie wykonuje fundamenty pod nowe słupy trakcyjne oraz przygotowuje się do przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną.

Raport nr 4 z dnia 18.07.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy, po uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca rozpocznie prace budowlane.

Raport nr 3 z dnia 11.07.2013r.

Tramwaje Śląskie S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnych Robót Kolejowych “TOR-KRAK” z Krakowa na wykonanie robót budowlanych.

Raport nr 2 z dnia 03.04.2013r.

W dniu 03.04.2013r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/494/2012.

Wpłynęły 4 oferty następujących firm:

 1. Construcctiones y Promociones Balzola
  Sociadad Anonima, Avenida Sabino Arana,
  20 3 48013 Bilbao
  Vizcaya, Hiszpania,
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNYCH ROBÓT KOLEJOWYCH “TOR-KRAK” Sp. z o.o.
  ul. Isep 2E
  31-588 Kraków,
 3. ZUE S.A.
  ul.Kazimierza Czapińskiego 3
  30-048 Kraków,
 4. Konsorcjum firm:
  1. Skanska S.A.
  ul. Gen. J. Zajączka 9
  01-518 Warszawa
  2. Skanska a.s.
  Libalova 1/2348
  149 00 Praga 4
  Chodov, Republika Czeska.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.

Raport nr 1 z dnia 21.02.2013r.
Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiły przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte wraz z przebudową sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 
 
Polityka cookies