Zadanie nr 50

„Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 6.323.787,84 zł.

Termin realizacji: 29.08.2014 r.

Zakres prac: przebudowa torowiska od skrzyżowania z ul. Kondratowicza do granic z Gliwicami wraz z przebudową peronów przystankowych.


Raporty z realizacji

Raport nr 18 z dnia 19.09.2014r.,

Wykonawca zakończył prace torowe, ruch tramwajowy odbywa się po dwóch torach.

Raport nr 17 z dnia 08.09.2014r.,

Ułożono wszystkie płyty torowe, trwa montaż szyn oraz budowa peronu przystankowego.

Raport nr 16 z dnia 12.06.2014r.,

Wykonawca wykonał przejazd przez ul. Myśliwską oraz peron przystanku “Zabrze Knurowska”.  Trwają przygotowania do wycinki drzew kolidujących z torem północnym.

Raport nr 15 z dnia 11.04.2014r.,

Wykonawca zakończył prace na torze południowym, trwają przygotowania do przebudowy rozjazdów technologicznych oraz skierowania ruchu wahadłowego na nowy tor.

Raport nr 14 z dnia 04.03.2014r.,

Trwa odtwarzanie nawierzchni ciągu pieszego oraz budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z peronem.

Raport nr 13 z dnia 11.02.2014r.,

Trwa odtwarzanie nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż torowiska.

Raport nr 12 z dnia 24.01.2014r.,

Wykonawca ułożył wszystkie płyty torowe, trwa montaż szyn.

Raport nr 11 z dnia 22.11.2013r.,

Trwa montaż prefabrykowanych płyt torowych.

Raport nr 10 z dnia 22.10.2013r.

Wykonawca sukcesywnie wykonuje przewierty pod jezdnią ul. Wolności w celu podłączania kolejnych studni odwadniających torowisko do kanalizacji deszczowej. Jednocześnie układane są prefabrykowane płyty torowe.

Raport nr 9 z dnia 09.09.2013r.

Trwają prace związane z budową odwodnienia. Z uwagi na wystąpienie kolizji z infrastrukturą obcą podczas przewiertu do istniejącej kanalizacji umiejscowionej w jezdni w celu usunięcia w/w kolizji zaszła konieczność ingerencji w pas drogowy ul. Wolności. W ramach postępu prac przy budowie odwodnienia Wykonawca sukcesywnie wykonuje podbudowę.

Raport nr 8 z dnia 16.08.2013r.

Wykonawca przebudował kolidujące z torowiskiem kable średniego napięcia oraz przystąpił do budowy odwodnienia.

Raport nr 7 z dnia 22.07.2013r.

Trwają prace związane z zabezpieczaniem i przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym torowiskiem.

Raport nr 6 z dnia 07.06.2013r.

Trwają prace ziemne na całym odcinku.

Raport nr 5 z dnia 10.05.2013r.

Wykonawca wdrożył tymczasową organizację ruchu (tramwaje linii 4 kursują wahadłowo jednym torem na odcinku Zajezdnia – ul. Kondratowicza) oraz rozpoczął prace rozbiórkowe.

Raport nr 4 z dnia 08.04.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy. Po uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca przystąpi do robót.

Raport nr 3 z dnia 08.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia została wybrana firma:
ZUE S.A.
Ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Cena oferty netto: 16.647.267,92 zł
Cena oferty brutto: 20.476.139,54 zł
Gwarancja: 96 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 96.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofer t określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Raport nr 2 z dnia 03.12.2012r.

W dniu 30.11.2012r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/495/12.

Wpłynę 8 ofert następujących firm:

  1. TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,
  2. EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,
  3. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
  4. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
    ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
  5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
  6. MAX BOGL POLSKA Sp. z o.o., ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin,
  7. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
  8. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 13.10.2012r.

W dniu 13.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies