Zadanie nr 51

„Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”.

Wykonawca: ZUE S.A.

Wartość zadania: 10.323.480,08 zł.

Termin realizacji: 25.01.2014r.

Zakres prac: przebudowa torowiska wbudowanego w jezdnię ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Lutra do ul. Makoszowskiej.


Raporty z realizacji

Raport nr 14 z dnia 14.02.2014r.

Dokonano odbioru końcowego torowiska. Odbiór techniczny z dopuszczeniem do ruchu nastąpił w dniu 19.11.2013r. od tego czasu Wykonawca prowadził prace wykończeniowe oraz uzupełniał dukumenty konieczne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

Raport nr 13 z dnia 15.11.2013r.

Torowisko na całym odcinku zostało ułożone, trwają prace wykończeniowe: układanie nawierzchni bitumicznej oraz szlifowanie szyn. Wymieniany jest również rozjazd wjazdowy na mijankę “Park Świerczewskiego”.

Raport nr 12 z dnia 22.10.2013r.

Trwają intensywne prace związane z układaniem torowiska oraz wykonywaniem ostatnich odcinków podbudowy betonowej.

Raport nr 11 z dnia 09.09.2013r.

Wykonano torowisko na skrzyżowaniach z ul. Lutra oraz z ul. Makoszowską, obecnie wykonywane są prace ziemne na kolejnym etapie robót od ul. Lutra do ul. Roosevelta oraz montaż szyn w płytach w rejonie kopalni Guido.

Raport nr 10 z dnia 16.08.2013r.

Trwa układanie płyt prefabrykowanych.

Raport nr 9 z dnia 05.08.2013r.

Trwa układanie płyt prefabrykowanych.

Raport nr 8 z dnia 22.07.2013r.

Trwają prace związanie z wylewaniem betonowej podbudowy. Wykonawca rozpoczął również zabudowę prefabrykowanych płyt torowych.

Raport nr 7 z dnia 28.06.2013r.

Trwają prace przy budowie odwodnienia oraz podbudowy. Wykonawca przystąpił to wylewania płyt betonowych pod płyty prefabrykowane.

Raport nr 6 z dnia 07.06.2013r.

Wykonawca wykonał prace ziemne na dwóch odcinkach oraz przystąpił do przebudowy infrastruktury podziemnej.

Raport nr 5 z dnia 10.05.2013r.

Wykonawca wdrożył tymczasową organizację ruchu, w związku z tym tramwaje linii 3 kursują na zmienionej trasie: Zabrze Mikulczyce – Zabrze Zaborze. Na pierwszym odcinku od ul. Makoszowskiej trwają prace rozbiórkowe oraz korytowanie.

Raport nr 4 z dnia 08.04.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy. Po uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca przystąpi do robót.

Raport nr 3 z dnia 08.01.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia została wybrana firma:
ZUE S.A.
Ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Cena oferty netto: 16.647.267,92 zł
Cena oferty brutto: 20.476.139,54 zł
Gwarancja: 96 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 96.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofer t określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Raport nr 2 z dnia 03.12.2012r.

W dniu 30.11.2012r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu: UE/JRP/495/12.

Wpłynę 8 ofert następujących firm:

  1. TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,
  2. EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,
  3. Konsorcjum firm: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz Skanska a.s., Libalova 1/2348, 149 00 Praga 4, Chodov, Republika Czeska,
  4. Konsorcjum firm: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.,
    ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków oraz SPAW-TOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Stacyjna 32, 30-851 Kraków,
  5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
  6. MAX BOGL POLSKA Sp. z o.o., ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin,
  7. Konsorcjum firm: NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot oraz Construcctiones y Promociones Balzola Sociadad Anonima, Av. Sabino Arana, 20 3 48013 Bilbao Vizcaya, Hiszpania,
  8. ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Raport nr 1 z dnia 13.10.2012r.

W dniu 13.10.2012r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50) w Zabrzu, „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”(zadanie 51), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2012r. o godzinie 09:45. (więcej)

 
 
Polityka cookies