Zadanie nr 15

Raport nr 7 z dnia 25.07.2013r.

Trwają prace związane z przebudową kolidującej infrastruktury oraz z układaniem warstw podbudowy.

Raport nr 6 z dnia 27.06.2013r.

Trwają prace ziemne na całym odcinku, Wykonawca rozebrał ostatni fragment torowiska.

Raport nr 5 z dnia 14.06.2013r.

Trwają prace ziemne na odcinku od ul. Bernardyńskiej do ul. Krzyżowej.

Raport nr 4 z dnia 04.06.2013r.

Wykonawca przystąpił do prac ziemnych związanych z przygotowaniem koryta pod torowisko. Jednocześnie wykonywane są fundamenty oraz montaż słupów trakcyjnych.

Raport nr 3 z dnia 15.05.2013r.

Przekazaliśmy Wykonawcy teren budowy teren budowy. Długo wyczekiwana inwestycja ruszy w przyszłym tygodniu. Szlak tramwajowy Bytom Łagiewnicka – Łagiewniki Targowisko został zamknięty w 2008 roku, od tego czasu tramwaje linii 7 jadące od Katowic kończą bieg w  dzielnicy Łagiewniki (manewrują na trójkącie torowym Łagiewniki Targowisko).

Nowe torowisko zostanie wybudowane w nowym śladzie, stary przebieg trasy dwukrotnie przecinał ulicę Łagiewnicką oraz posiadał dwa odcinki jednotorowe.

Podczas przebudowy ulic Łagiewnickiej i Świętochłowickiej zmieniono przebieg drogi, umożliwiając budowę torowiska na całym odcinku z jednej strony. Podczas prowadzenia robót drogowych zdemontowano całą sieć trakcyjną oraz część torowiska (nowa droga częściowo prowadzi starym śladem torowiska).

Zakres drogowy został wykonany uwzględniając miejsce na dwutorową linię tramwajową. Na odcinku Bytom Łagiewnicka – Szyby Rycerskie torowisko zostanie ułożone w nowym śladzie – z prawej strony jezdni, eliminując w ten sposób uciążliwe przejazdy drogowo – tramwajowe. Na dalszym odcinku do Łagiewnik Targowiska torowisko zostanie wykonane w dotychczasowym przebiegu -jedyną zmianą w rejonie ul. Krzyżowej będzie budowa dwóch torów w miejscu odcinka jednotorowego.

Raport nr 2 z dnia 04.04.2013r.

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.:„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonawcą zamówienia zostało wybrane konsorcjum firm:

Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praga 4
Chodov, Republika Czeska
Cena oferty netto: 23.099.615,33 zł
Cena oferty brutto: 28.412.526,86 zł
Gwarancja: 120 miesięcy
Liczba otrzymanych punktów: 100.
Uzasadnienie: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Raport nr 1 z dnia 04.01.2013r.

W dniu 04.01.2013r. Tramwaje  Śląskie S.A. ogłosiły przetarg pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13)”, „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu (zadanie nr 15)”, w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2013r. o godzinie 09:45. (więcej)

Strony: 1 2

 
 
Polityka cookies