Informacje o Projekcie

O Projekcie

Projekt pn. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” został podzielony na 3 etapy, które umieszczone zostały w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego pod numerem 6.1-3.1, 6.1-3.2 oraz 6.1-3.3

Ogółem Projekt obejmuje 43 zadania infrastrukturalne, zakup taboru oraz pojazdów specjalistycznych w tym:

  1. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap I” obejmuje 26 zadań infrastrukturalnych, zadanie związane z zakupem taboru oraz zadanie dotyczące zakupu specjalistycznych pojazdów technicznych,
  2. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap II” obejmuje 13 zadań infrastrukturalnych,
  3. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap III” obejmuje 4 zadania infrastrukturalne.

Zadania infrastrukturalne realizowane będą na terenie 10 miast tj. Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze.

Wartość całkowita Projektu wynosi 1 223 241 166,20 zł w tym wartość wydatków kwalifikowanych 923 255 985,65 zł, a planowana wysokość dofinansowania 599 596 904,77 zł.

Etap I Etap II Etap III Ogółem
Wydatki kwalifikowane 710 500 000,00 151 407 922,47 61 348 063,18 923 255 985,65
Dofinansowanie 461 840 845,47 98 031 313,76 39 724 745,54 599 596 904,77
Poziom dofinansowania 65,00% 64,75% 64,75% 64,95%

Dla wszystkich trzech Etapów Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.

Cele szczegółowe to:

1) Poprawa ogólnej sprawności i niezawodności systemu komunikacji publicznej,

2) Poprawa ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego dla podróżnych,

3) Zintegrowanie istniejących systemów komunikacji publicznej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej,

4) Zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji publicznej.

5) Ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu tramwajowego na środowisko.

Cele niniejszego projektu są spójne z celami osi priorytetowej VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. większym wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie pois.gov.pl lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 
 
Polityka cookies