Informacje o Projekcie

O Projekcie

Projekt pn. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” został podzielony na 3 etapy, które umieszczone zostały w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego pod numerem 6.1-3.1, 6.1-3.2 oraz 6.1-3.3

Ogółem Projekt obejmuje 40 zadań infrastrukturalnych, zakup taboru oraz pojazdów specjalistycznych w tym:

  1. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap I” obejmuje 26 zadań infrastrukturalnych, zadanie związane z zakupem taboru oraz zadanie dotyczące zakupu specjalistycznych pojazdów technicznych,
  2. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap II” obejmuje 13 zadań infrastrukturalnych,
  3. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – Etap III” obejmuje 1 zadanie infrastrukturalne.

Zadania infrastrukturalne realizowane będą na terenie 10 miast tj. Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice,  i Zabrze.

Wartość całkowita Projektu wynosi 1 088 188 015,00 zł w tym wartość wydatków kwalifikowanych 885 000 000,00 zł, a planowana wysokość dofinansowania 562 577 544,63 zł.

Etap I Etap II Etap III Ogółem
Wartość projektu ogółem 766 778 485,00 186 168 843,27 135 240 686,73 1 088 188 015,00
Wydatki kwalifikowane 623 603 150,00 151 407 922,47 109 988 927,53 885 000 000,00
Dofinansowanie 393 332 262,09 98 031 313,76 71 213 968,78 562 577 544,63
Poziom dofinansowania 63,07% 64,75% 64,75% 63,57%

W dniu 11.12.2017 r. dla Etapu I Spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.

Cele szczegółowe to:

1) Poprawa ogólnej sprawności i niezawodności systemu komunikacji publicznej,

2) Poprawa ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego dla podróżnych,

3) Zintegrowanie istniejących systemów komunikacji publicznej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej,

4) Zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji publicznej.

5) Ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu tramwajowego na środowisko.

Cele niniejszego projektu są spójne z celami osi priorytetowej VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. większym wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko można zgłaszać poprzez formularz lub wysłać wiadomość na adres e-mailnaduzycia.POIS@mr.gov.p

 
 
Polityka cookies