Projekt RPO WSL

Projekt RPO WSL
Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia terenu oraz hal zajezdniowych i warsztatowych w jednostkach organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A.
Status projektu: zakończony
Wartość projektu: 1 055 094,93 zł
Wydatki kwalifikowalne: 597 533,57 zł
Dofinansowanie z EFRR: 507 903,52 zł

Źródło dofinansowania:
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-00B9/20-00 pn.: Modernizacja oświetlenia terenu oraz hal zajezdniowych i warsztatowych w jednostkach organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A. (zwanego dalej “Projektem”) wybrany do dofinansowania w ramach Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu projektu:
W ramach projektu nastąpiła modernizacja punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie placów zajezdniowych Tramwajów Śląskich S.A. w 5 lokalizacjach:
– w Katowicach przy ul. 1 Maja 152,
– w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29,
– w Bytomiu przy ul. Drzewnej 2,
– w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150,
– w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5.
W ramach projektu nastąpił demontaż 417 starych opraw oświetleniowych sodowych oraz montaż nowoczesnych, energooszczędnych opraw typu LED w ilości 584 szt. w ramach modernizacji istniejących punktów oświetleniowych. Ponadto zdemontowano 371 szt. wysięgników i tyleż samo zamontowano dla nowych opraw oświetleniowych w ramach modernizacji oświetlenia; są to wysięgniki jedno, dwu, trój i czteroramienne.
Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej oświetlenia na terenach zajezdniowych spółki Tramwaje Śląskie S.A oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2021

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies