Starszy inspektor ds. finansowych – zastępstwo

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy inspektor ds. finansowych (umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika) w Jednostce Realizującej Projekt (JRP)
pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ramowy zakres obowiązków:

  1. prowadzenie dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej,
  2. prowadzenie odrębnej rachunkowości Projektu,
  3. wprowadzanie do systemu informatycznego dokumentów dotyczących  Projektu – faktury zakupu, rachunki, pozostałe dowody księgowe – dotyczące JRP,
  4. sporządzenie „Wniosku o czasowe finansowanie Projektu  ze środków własnych”,
  5. przygotowywanie wniosków o płatność do Instytucji wdrażającej,
  6. sporządzanie dowodów OT,
  7. prognozowanie przepływów finansowych,
  8. sporządzanie sprawozdań z realizowanych inwestycji.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne

2. Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych

3. Wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

4. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

5. Umiejętność analizowania danych

Wymagania dodatkowe:

1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

2. Biegła znajomość obsługi komputera w tym : oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MS-Office

3. Odporność na stres i działanie pod presją czasu

4. Znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr i Szkolenia w terminie do dnia 12.04.2013 r. w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 II piętro, pokój 29.

Wymaga się, aby dokumenty: list motywacyjny oraz CV były opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych

osobowych (t.j. w Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies