Kierownik Rejonu Nr 2 Katowice

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA REJONU NR 2 KATOWICE

Funkcją Rejonu jest realizacja zleconych zadań przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i niekomunikacyjnego oraz infrastruktury liniowej i obiektów zlokalizowanych na terenie Rejonu.

Kierownik odpowiada za całokształt działalności Rejonu poprzez nadzór i koordynację prac:

 • Działu Ruchu – zatrudniającego motorniczych oraz nadzór ruchu,
 • Zajezdni, która realizuje zadania związane z zapewnieniem sprawności taboru tramwajowego,
 • Działu Sieci i Torów – odpowiedzialnego za infrastrukturę torową, sieciową oraz podstacje trakcyjne,
 • Działu Technicznego, który m.in. zapewnia sprawność taboru niekomunikacyjnego oraz utrzymanie obiektów Rejonu,
 • Zaopatrzenia i Magazynu – odpowiedzialnego za gospodarkę materiałową,
 • Działu Administracyjnego, który realizuje zadania pomocnicze.

Do obowiązków Kierownika Rejonu należy m.in.:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie zadań właściwych dla Rejonu,
 • właściwe wykorzystywanie majątku Spółki,
 • przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych,
 • prawidłowe gospodarowanie powierzonymi środkami rzeczowymi i finansowymi.

Do kompetencji Kierownika Rejonu należy m.in.:

 • organizacja pracy i kierowanie personelem liczącym około 450 osób,
 • reprezentowanie Rejonu wobec władz lokalnych i instytucji,
 • zgłaszanie Zarządowi Spółki zauważonych i potencjalnych zagrożeń oraz wniosków optymalizujących funkcjonowanie podległego Rejonu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),
 • min. pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • znajomość prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem przewozów tramwajami.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w kontaktach z samorządami,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • koncepcja funkcjonowania Rejonu w strukturze organizacyjnej Tramwajów Śląskich S.A.,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.


Dokumenty należy składać w terminie do 13.09.2013 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies