Nieruchomość zabudowana w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej do zbycia

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie informuje o przeznaczonej do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Tramwajów Śląskich S.A.

Nieruchomość zabudowana w skład, której wchodzą działki nr: 787/31 i 7/1, karta mapy 2 i 53, obręb 0002 i 0001, o łącznej powierzchni gruntu 4 758 m2 wraz z udziałem (12,33%) w działce nr 786/31 stanowiącej drogę dojazdową o powierzchni 186 m2, objęte księgami wieczystymi nr: KA1C/00011378/4, KA1C/00017343/2  prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Chorzowie oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 1.209 m2.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości  dla działek nr 787/31 i 7/1 nie będzie obciążone podatkiem VAT, a zbycie udziału w działce nr 786/31 będzie obciążone podatkiem VAT.

W związku z faktem, że nieruchomość jest zabudowana, w stosunku do zbywanej nieruchomości nie przysługuje prawo pierwokupu.

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obowiązują ustalenia MPZP Miasta Chorzów zatwierdzone Uchwałą nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 01.07.2004r. – teren oznaczony jest symbolem „ P/PG” – tereny produkcyjne.

Dla działki nr 7/1 położonej na terenie miasta Katowice, obręb 0002, brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze gruntów działka  oznaczona  jest symbolem Ba – co oznacza tereny przemysłowe.

W gruncie przedmiotowych działek znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej Spółki w postaci wodociągu oraz kabli energetycznych zasilających oprócz budynku stanowiącego przedmiot zbycia również budynek „Plassera”. Dostęp i korzystanie z tych urządzeń zostanie uregulowane poprzez ustanowienie służebności na rzecz Spółki.

Budynek nie posiada audytu energetycznego.

Z uwagi na to, że teren jest ogrodzony i dozorowany nieruchomość można oglądać osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Zarządzania Majątkiem, w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 0-32 2466061 w.462 i 464 lub poczta e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies