Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Dyrektor ds. Ruchu

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

D Y R E K T O R A   D S.   R U C H U

 

Dyrektor ds. Ruchu organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za działalność pionu organizacyjnego, który realizuje zadania z zakresu:

  • komunikacji tramwajowej,
  • utrzymania sprawności technicznej taboru komunikacyjnego,
  • realizowania remontów taboru niekomunikacyjnego,
  • produkcji i regeneracji elementów torowych, w tym zwrotnic i części zamiennych do nich,
  • spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Dyrektor ds. Ruchu nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych realizujących podstawową działalność operacyjną Spółki, tj.:

  • Rejony – wykonujące zlecone zadania przewozowe zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz odpowiedzialne za utrzymanie w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i poza liniowego,
  • Zakład Usługowo Remontowy – odpowiedzialny za produkcję i regenerację części tramwajowych, a także za remonty i modernizację taboru tramwajowego,
  • Dział Ruchu, do którego zadań należy przede wszystkim utrzymywanie bieżących kontaktów z organizatorem komunikacji, nadzór nad realizacją zapisów umowy przewozowej, ustalanie wskaźników techniczno-eksploatacyjnych, prowadzenie spraw wypadkowych oraz związanych ze szkoleniem motorniczych, a także odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem ruchu na liniach komunikacyjnych i usuwanie zakłóceń występujących w trakcie realizacji usług przewozowych.

WYMAGANIA KONIECZNE:

-      wykształcenie wyższe techniczne,
-      minimum trzyletni staż pracy w firmie zajmującej się transportem zbiorowym,
-      minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu co najmniej 100-osobowym zespołem,
-      znajomość obsługi komputera (MS Office),
-      umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
-      znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prawa o ruchu drogowym, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych,
-      ogólna znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych,
-      ogólna znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy w procesie wykonywania przewozów tramwajowych,
-        przygotowane osobiście opracowanie na temat „Uwarunkowania funkcjonowania i propozycje rozwiązań organizacyjnych służb ruchu u operatora publicznego transportu zbiorowego w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i w warunkach Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej” (opracowanie o objętości nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu),

WYMAGANIA DODATKOWE:

-      doświadczenie w kontaktach z samorządami miast i gmin,
-      komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

-      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-      CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.09.2014 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies