Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Kierownik Zakładu Torów i Sieci

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIK ZAKŁADU TORÓW I SIECI


Kierownik Zakładu Torów i Sieci organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury liniowej (torowo-sieciowej) realizując zadania z zakresu:

  • prowadzenia w sposób ciągły monitoringu stanu technicznego torowisk i urządzeń sieci trakcyjnej i kablowej oraz ich bieżącej konserwacji, remontów i napraw celem utrzymania ich sprawności technicznej oraz przejezdności,
  • prowadzenia w ruchu ciągłym obsługi pogotowia sieciowego i torowego, brygad torowych, sieciowych, laboratorium pomiarowego wraz z obsadą kierowców dla obsługi pojazdów specjalistycznych, w tym usuwania przyczyn i skutków awarii,
  • nadzoru technicznego i funkcjonalnego nad pracami realizowanymi systemem zleconym na rzecz Spółki i robotami prowadzonymi w obrębie infrastruktury przez podmioty obce,
  • uczestnictwa w procesach inwestycyjnych prowadzonych dla Zakładu i przez Zakład, przygotowywania wniosków inwestycyjnych oraz udziału w odbiorach i przyjmowaniu do eksploatacji obiektów infrastruktury liniowej i zaopatrzenia w energię elektryczną,
  • kontrolę jakości wykonywanych robót i zużycia materiałów,
  • nadzorowanie gospodarki energią elektryczną w zakresie realizacji umów o zakup energii,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej związanej z  działalnością Zakładu zgodnie z unormowaniami prawnymi i obowiązującymi w Spółce.

WYMAGANIA KONIECZNE:

-      wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budowy i eksploatacji torowisk lub budowy i eksploatacji komunikacyjnych sieci zasilania w energię elektryczną,
-      minimum trzyletni staż pracy w firmie zajmującej się transportem zbiorowym,
-      minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu co najmniej 50-osobowym zespołem,
-      znajomość obsługi komputera (MS Office),
-      umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
-      znajomość prawa o ruchu drogowym, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych,
-      ogólna znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy w procesie budowy i eksploatacji infrastruktury torowo-sieciowej,
-      przygotowane osobiście opracowanie koncepcji organizacji funkcjonowania Zakładu Torów i Sieci (opracowanie o objętości nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu),

WYMAGANIA DODATKOWE:

-      doświadczenie w kontaktach z samorządami miast i gmin,
-      komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

-      kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-      CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.09.2014 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies