Ogłoszenie o wolnym stanowisku – Kierownik Rejonu Nr 4 Gliwice

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. ogłasza nabór na stanowisko

 

KIEROWNIKA REJONU NR 4 GLIWICE


Funkcją Rejonu jest realizacja zleconych zadań przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym taboru tramwajowego i pozaliniowego oraz infrastruktury liniowej i obiektów zlokalizowanych na terenie Rejonu.

Kierownik odpowiada za całokształt działalności Rejonu poprzez nadzór i koordynację prac:

 • Działu Ruchu – zatrudniającego motorniczych oraz nadzór ruchu,
 • Zajezdni, która realizuje zadania związane z zapewnieniem sprawności taboru tramwajowego,
 • Działu Technicznego, który m.in. zapewnia utrzymanie obiektów Rejonu,
 • Zaopatrzenia i Magazynu – odpowiedzialnego za gospodarkę materiałową,
 • Działu Administracyjnego, który realizuje zadania pomocnicze.

Do obowiązków Kierownika Rejonu należy m.in.:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie zadań właściwych dla Rejonu,
 • właściwe wykorzystywanie majątku Spółki,
 • przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych,
 • prawidłowe gospodarowanie powierzonymi środkami rzeczowymi i finansowymi.

Do kompetencji Kierownika Rejonu należy m.in.:

 • organizacja pracy i kierowanie personelem liczącym ponad 200 osób,
 • reprezentowanie Rejonu wobec władz lokalnych i instytucji,
 • zgłaszanie Zarządowi Spółki zauważonych i potencjalnych zagrożeń oraz wniosków optymalizujących funkcjonowanie podległego Rejonu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne, zarządzanie),
 • minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu,
 • znajomość prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem przewozów tramwajami.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w kontaktach z samorządami,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • przygotowane osobiście opracowanie na temat funkcjonowania Rejonu w strukturze organizacyjnej Tramwajów Śląskich S.A. (Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki Tramwaje Śląskie S.A. do wglądu w Biurze Spółki w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, pok. 21 w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 32-246-60-61 wewn. 386),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 07.11.2014 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-500 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 30.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies