Zbycie nieruchomości gruntowej w Chorzowie

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie

ogłasza przetarg na

zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152 składającej się z działek nr: 1840/430; 2862/429; 3099/430; 2008/430; 2010/429; 298/61; 299/60; 590/63, karta mapy 8, obręb 0001 i 0004, o łącznej powierzchni 28.875 m2, objętej księgami wieczystymi nr: KA1C/00022232/9, KA1C/00022231/2, KA1C/00008885/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Chorzowie oraz prawo własności: budynku warsztatu zwrotnic o pow. użytkowej 1.068,7 m2, budynku administracyjnego o pow. użytkowej 365,7 m2, budynku magazynu tlenu o pow. użytkowej 8,3 m2, budynku sterowni o pow. użytkowej 16,8 m2, pozostałej infrastruktury technicznej (kable zasilające, sieć wodociągowa, itp.).

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, Chorzów,
ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza wynosi: 3.200.000 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych netto).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty zawierającej oświadczenie oferenta stwierdzające, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg Chorzów ul. Katowicka 152” w terminie do dnia 21.05.2015 r. do godz. 12.30, w Sekretariacie Tramwajów Śląskich S.A., Chorzów. ul. Inwalidzka 5,

2) Wpłacenie wadium na konto PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 i przedłożenie w Spółce Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu w trakcie otwarcia ofert, kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady Przetargu określa Regulamin przetargu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Księgowości Majątkowej  w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 2466061 w. 376 lub poczta e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Księgowości Majątkowej.

Ponadto pod ww. numerem telefonu można uzyskać informacje na temat innych planowanych przez Spółkę sprzedaży nieruchomości.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies