Zbycie złomowych maszyn

Tramwaje Śląskie S.A. – Zakład Usługowo Remontowy,

ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów  tel. (32) 246 42 81, fax (32) 246 40 34,

zaprasza do składania ofert na

zakup złomowych maszyn wg załączonego wykazu.


W załączniku nr 1 przedstawiono podstawowe dane o przedmiocie ogłoszenia.

Oferent ponosi odpowiedzialność  za prawidłową wycenę przedmiotu sprzedaży i sporządzenia prawidłowej oferty.

Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci którzy:

 1. Posiadają ważne zezwolenie na przyjmowanie, odbiór i transport przedmiotu postępowania o kodzie 17 04 05, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 2. Nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów. Przed podpisaniem umowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności finansowej potencjalnego nabywcy poprzez sprawdzenie w bazie danych Krajowego Rejestru Długów w związku z tym wymagał będzie od oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza, podpisania upoważnienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. W przypadku odmowy podpisania wskazanego upoważnienia oferta wybranego wykonawcy zostanie odrzucona     z postępowania, a Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 3. Złożyli wymagane dokumenty.

Sprzedawca oceni spełnienie warunków udziału na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. Oferty wykonawców niespełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego odrzucone.

Dokumenty i oświadczenia.

Oferent winien złożyć ofertę zawierającą następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Ważne zezwolenie (decyzję) na przyjmowanie, odbiór i transport złomu będącego przedmiotem postępowania.

Wybór oferenta.

Kryterium oceny ofert będzie cena. Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, zawierająca najwyższa cenę ofertową.

Oferent winien podać w Formularzu ofertowym cenę za złomowe maszyny. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia składania ofert.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Wymagane jest złożenie lub przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Tramwaje Śląskie S.A. – Zakład Usługowo Remontowy, Sekretariat ZUR
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5    
z dopiskiem: Procedura sprzedaży złomowych maszyn, nie otwierać przed 23.12.2015r godz. 10.15.

termin składania ofert upływa dnia 23.12.2015 r. o godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

Tramwaje Śląskie S.A. – Zakład Usługowo Remontowy, Sekretariat ZUR,
41-506 Chorzów, ul. Inwali

dzka 5.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.12.2015 r. o godz. 10.15 w Sekcji Technicznej ZUR, Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Oferty należy przygotować i skalkulować, uwzględniając następujące warunki:

 1. Rozbiórka, załadunek, odbiór, transport, uporządkowanie terenu po demontażu oraz wywóz złomowanych maszyn odbywa się na koszt oferenta i jego staraniem w dni robocze od godz. 6.00 do 14.00.
 2. Sprzedawca oczekuje zapłaty ceny sprzedaży w wysokości 100 % przelewem na wskazany rachunek bankowy, minimum na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem odbioru złomowych maszyn.
 3. Termin odbioru winien nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie oględzin maszyn, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

 • Zbigniew Piórkowski tel. (32) 267 40 16  wew. 205
 • Wiesław Wegner    – tel. (32) 246 42 81  wew. 339.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Sprzedawcy podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

» Załacznik 1 do Umowy - Wykaz maszyn dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17
» Załacznik 2 do Umowy dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17
» Załacznik 3 do Ogłoszenia - Wzór umowy dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17
» Załacznik 2 do Ogłoszenia dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17
» Załacznik 4 do Ogłoszenia dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17
» Załacznik 1 do Ogłoszenia - Wykaz maszyn dodano przez: Joanna Olszówka, dnia: 2015-12-17

 

Informacje o dokumencie

 • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
 • Data udostępnienia: 17.12.2015
 • Data ostatniej modyfikacji: 5.04.2016
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies