Sprzedaż samochodu osobowego marki Honda Accord

 

Tramwaje Śląskie S.A.

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż  samochodu osobowego marki  Honda Accord


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A samochodu osobowego marki  Honda Accord 2.0i  o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych:

Nr  rejestracyjny   SH 41666

Nr identyfikacyjny VIN JHMCL76284C214415

Rok produkcji 2004

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Kolor powłoki lakierowanej czarny

Dopuszczalna masa całkowita 1920 kg

Rodzaj silnika benzynowy  (wtrysk)

Pojemność silnika 1998 ccm

Moc silnika 114 kW   (155KM)

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Przebieg 334 590 km

Data ważności badania technicznego 18.02.2017

Wyposażenie:

1. ABS  +  EBD

2. Immobilizer

3. Fotel kierowcy z regulacją wysokości

4. Napinacze pasów bezpieczeństwa

5. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

6. Poduszki powietrzne boczne przednie

7. Kurtyny powietrzne boczne

8. Klimatyzacja automatyczna

9. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

10. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

11. Wspomaganie układu kierowniczego

12. Zamek centralny

13. Radioodtwarzacz CD

14. Siedzenia tylne dzielone

15. Dodatkowo: komplet opon letnich

Pojazd  przez cały okres eksploatacji był serwisowany w ASO.

2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5  w dniach od  11.04.2016r do 13.04.2016r  w godzinach  od 8.00  do 13.00  i w dniu 14.04.2016r  od 8.00  do godz. 10.00  po uprzednim uzgodnieniu z Panem Andrzejem Smolorzem,  tel. 32 246 60 61 wew. 404.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  13 100,00 PLN  brutto (zawiera podatek VAT).

4. Wadium

a)   Uczestnik przetargu (kupujący) zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1310,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta dziesięć zł);

b)  Wadium wnosi się w pieniądzu poprzez wpłatę:

- przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł wpłaty: „Wadium  na zakup samochodu Honda”.  O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A, że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

-   w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. po uprzednim zgłoszeniu zamiaru wpłaty i przekazaniu danych firmy/osobowych u przedstawiciela Spółki Pana Adama Matuszkiewicza w pokoju nr 21, w terminie nie później niż 1 godz. przed upływem terminu składania ofert;

c)  Tramwaje Śląskie S.A. zwraca wadium wszystkim Uczestnikom przetargu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

d)  Tramwaje Śląskie S.A. zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Uczestnika przetargu, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

e)  Wadium złożone przez Uczestnika przetargu (nabywcę) którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ulega zachowaniu na poczet ceny nabycia;

f) Tramwaje Śląskie S.A zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłaty ceny nabycia, do której jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Tramwaje Śląskie S.A. faktury.

5. Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

-  nazwę przedmiotu oferty: „Zakup samochodu Honda”,

-  dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,

-  oferowaną cenę nabycia brutto.

Ponadto należy podać nr rachunku,  jeśli zwrot wadium ma nastąpić przelewem.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest w firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

- kopię dokumentu  potwierdzającego wniesienie wadium,

- w przypadku firmy kupującej:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż samochodu Honda

Nie otwierać przed: 14.04.2016 r. godz. 11.00

b) Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2016r. o godz. 10.45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A lub złożyć w siedzibie Spółki  w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.04.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz  bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A  wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A.  niezwłocznie powiadomią pisemnie wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

8. Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (z uwzględnieniem rozliczenia wadium).

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
  • Data udostępnienia: 5.04.2016
  • Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2016
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies