Zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B


Tramwaje Śląskie S.A.

Rejon nr 3 w Bytomiu

41-935 Bytom ul. Drzewna 2

ogłasza zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B

w formie konkursu ofert


Przedmiotem zbycia jest wózek jezdniowy podnośnikowy RAK 3B o następujących danych technicznych:

Producent: Fabryka Urządzeń Transportowych S.A. Suchedniów, ul. Fabryczna 5

Rok budowy:                                     1980

Nr fabryczny:                                     30398

Wymiary gabarytowe: długość – 2790 mm, szerokość – 970 mm, wysokość – 2200 mm

Udźwig:                                             1250 kg

Wysokość podnoszenia:                    3400 mm

Kąt wychylenia masztu: do przodu – 3 stopnie, do tyłu – 8 stopni

Prędkość jazdy: I bieg 12 km/h, II bieg 18 km/h

Prędkość podnoszenia: z ładunkiem – 0,15 m/s, bez ładunku – 0,18 m/s

Rodzaj napędu: silnik spalinowy Diesel

Promień skrętu zewnętrzny: max. 1900 mm

Prześwit:                                            110 mm

Typ hamulców: zasadniczy hydrauliczny – nożny,  postojowy – ręczny

Masa własna:                                     2420 kg

Urządzenie nie posiada ważnych badania UDT.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.05.2017 r. o godz.12.15 w siedzibie Rejonu nr 3  – Bytom, ul. Drzewna 2.

Cena wywoławcza wynosi: 3.500 zł netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych netto) + 23% należnego podatku Vat.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ”Konkurs ofert RAK 3B” w terminie do dnia 04.05.2017 r. do godz. 12.00, w Sekretariacie Rejonu nr 3 Tramwajów Śląskich S.A., Bytom, ul. Drzewna 2.

Zasady wyłonienia nabywcy urządzenia:

 • oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 • oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto,
 • w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, oferta wygrywa pod warunkiem zaoferowania co najmniej ceny wywoławczej jako ceny nabycia (cena wywoławcza widnieje w ogłoszeniu),
 • w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z jednakową ceną wywoławczą przeprowadzony będzie dodatkowy przetarg ustny (licytacja),
 • za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w licytacji osiągnie najwyższą cenę,
 • jeżeli osoba uczestnicząca w licytacji nie jest upoważniona do reprezentacji oferenta, powinna przedłożyć pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań z tego tytułu,
 • w przypadku podmiotów gospodarczych, oferty i składanie w nich oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentami rejestrowymi,
 • uczestnicy przetargu zostaną  poinformowani pisemnie o jego wyniku w terminie do 7 dni od zatwierdzenia postępowania przez Zarząd Spółki.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać w Dziale Techniczno – Administracyjnym Rejonu nr 3 w Bytomiu: tel. 32 281-51-61 wew. 275.

 

 

Informacje o dokumencie

 • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
 • Data udostępnienia: 21.04.2017
 • Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies