Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Dokumenty należy składać w terminie do 10.03.2017 r.
u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zarządzanie procesem przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Spółce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień,
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności Centralnego Zaopatrzenia w zakresie pozyskiwania dla całej Spółki potrzebnych materiałów we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie, z zachowaniem terminowych dostaw,
 • prowadzenie bazy indeksów materiałowych i magazynów w systemie komputerowym,
 • koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania komórek zaopatrzeniowo-magazynowych zlokalizowanych w Będzinie, Katowicach, Bytomiu, Gliwicach oraz Chorzowie, których podstawowym zakresem działania jest przyjmowanie, składowanie, magazynowanie i wydawanie materiałów oraz prowadzenie zaopatrzenia w asortyment eksploatacyjny niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki,
 • zarządzanie ponad dwudziestoosobowym zespołem pracowników.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne);
 • doświadczenie zawodowe: minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • niekaralność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie z zakresu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych;
 • ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość procedur pozyskiwania środków unijnych;
 • mile widziane: ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, szkolenia związane z ostatnią nowelizacją ustawy, studia logistyczne lub szkolenia z zagadnień związanych z gospodarką materiałowo-magazynową;
 • umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 10.03.2017 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies