Nabór na stanowisko: specjalista ds. technicznych i infrastruktury

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I INFRASTRUKTURY

w Jednostce Realizującej Projekt pn. „Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I oraz etap II” przewidziany do realizacji w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Ramowy zakres obowiązków:

 • Opiniowanie i odbiór dokumentacji technicznej, koncepcji technicznych, kierunków rozwoju, rozwiązań technicznych itp.
 • Bieżący nadzór nad procesem inwestycyjnym.
 • Analiza przebiegu prac wraz z monitorowaniem ich zgodności z przyjętym harmonogramem oraz zapisami umów zawartych z Wykonawcami. Reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Uczestnictwo w naradach technicznych, przekazaniach placów budów, odbiorach robót itp.
 • Dokonywanie odbiorów wykonanych robót oraz ich rozliczeń rzeczowych i finansowych.
 • Sporządzanie dowodów OT oraz sprawozdań z realizowanych inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe inżynierskie lub średnie techniczne.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 3 lata).
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną.
 4. Bardzo dobra praktyczna znajomość MS Excel.

Wymagania pożądane:

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera w tym: oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MS‑Office.
 3. Znajomość czytania dokumentacji technicznej i schematów rysunków technicznych.
 4. Znajomość oprogramowania AutoCAD.
 5. Znajomość procesu inwestycyjnego.
 6. Odporność na stres i działanie pod presją czasu.
 7. Umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.
 8. Zdolności interpersonalne.

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys) oraz list motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 10.03.2017 r. u Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 32.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies