Sprzedaż używanego budynku kontenerowego

Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5
ogłasza przetarg na
sprzedaż używanego budynku kontenerowego.

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A budynku kontenerowego, zlokalizowanego na terenie Rejonu Nr 4 Gliwice, przy ul. Chorzowskiej 150, obejmujący: odłączenie i zabezpieczenie instalacji (elektrycznej, wodnej, gazowej, telefonicznej, internetowej, światłowodowej), demontaż obiektu, załadunek i transport, sprzątanie terenu po demontażu, o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych:

- rok budowy: 1992,
– wykonanie: zewnątrz – blacha falista, wewnątrz – blacha stalowa, ocieplenie – wełną mineralną,
– wymiary zewnętrzne: 13,6 × 5,6 [m], wysokość ok. 3,0 [m],
– budynek złożony z 5 kontenerów, w których znajdują się pomieszczenia biurowe, w tym jeden zawierający węzeł sanitarny (kabiny WC, umywalka) – schemat poniżej:

 

R4 Gliwice - plan budynku kontenerowego


- wyposażenie: instalacja elektryczna, oświetleniowa, wodna, gazowa, grzejniki gazowe typu BETA, OGK-F;

2. Oględzin budynku można dokonać w siedzibie Rejonu Nr 4 Gliwice przy ul. Chorzowskiej 150 w dniach od 07.04.2017 r. do 14.04.2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Osoba do kontaktu: Adam Zadorożny – tel. 32 270 43 11 wew. 136.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  5.000,00 PLN  brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) (zawiera podatek VAT).

4. Przygotowanie oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁĄCZNIK
b) Ważna oferta powinna zawierać:
– dane personalne kupującego: Imię i Nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
– oferowaną cenę nabycia brutto.
c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest w firma, podpisana wraz z imienną pieczątką przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Składanie ofert:
a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.
Rejon Nr 4 Gliwice
ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice

i oznaczonej:

Przetarg na sprzedaż używanego budynku kontenerowego”.

Nie otwierać przed: 19.04.2017 r. godz. 9:15.

b) Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2017 r. o godz. 9:00.
c) Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Rejonu – adres: Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Nr 4 Gliwice, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice.
d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.
e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert:
a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.04.2017 r. o godz. 09:15 w świetlicy – budynek administracyjny – I piętro, pokój nr 104.
b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm – Uczestników przetargu oraz zaoferowaną cenę.
c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3 oraz bez podpisu uznaje się za nieważne.
d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A wezwą Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
e) Tramwaje Śląskie S.A. niezwłocznie powiadomią pisemnie wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

7. Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży:
a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.
b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.
c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice: 98 1050 1214 1000 0007 0001 3782
lub w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.
O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.
d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu środków na rachunek Tramwajów Śląskich S.A. podany powyżej.
e) Nabywca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu umowy.
f) Prace związane z prowadzonymi robotami nie mogą zakłócać funkcjonowania zakładu
g) Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem budynku kontenerowego.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzegają sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzegają sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Czynności Tramwajów Śląskich S.A podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies