Zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B

Tramwaje Śląskie  S.A.

Rejon nr 3 w Bytomiu

41-935 Bytom ul. Drzewna 2

ogłasza zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B

w formie konkursu ofert


Przedmiotem zbycia jest wózek jezdniowy podnośnikowy  RAK 3B o następujących danych technicznych:

Producent : Fabryka Urządzeń Transportowych S.A. Suchedniów, ul. Fabryczna 5

Rok budowy: 1980

Nr fabryczny: 30398

Wymiary gabarytowe:  długość – 2790 mm, szerokość – 970 mm, wysokość – 2200 mm

Udźwig: 1250 kg

Wysokość podnoszenia: 3400 mm

Kąt wychylenia masztu:   do przodu – 3°   do tyłu – 8°

Prędkość jazdy:  I bieg 12 km/h,  II bieg 18 km/h

Prędkość podnoszenia:  z ładunkiem – 0,15 m/s, bez ładunku – 0,18 m/s

Rodzaj napędu: silnik spalinowy Diesel

Promień skrętu zewnętrzny: max. 1900 mm

Prześwit:  110 mm

Typ hamulców: zasadniczy hydrauliczny – nożny,  postojowy – ręczny

Masa własna: 2420 kg

Urządzenie nie posiada ważnych badania UDT.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.03.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Rejonu nr 3  – Bytom, ul. Drzewna 2.

Cena wywoławcza  wynosi:   4.500 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych netto) + 23 % należnego podatku VAT

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ”Konkurs ofert RAK 3B” w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 12.00, w Sekretariacie Rejonu nr 3 Tramwajów Śląskich S.A., Bytom,  ul. Drzewna 2.

Zasady wyłonienia nabywcy urządzenia:

- oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto,

- w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, oferta wygrywa pod warunkiem zaoferowania co najmniej ceny wywoławczej jako ceny nabycia (cena wywoławcza widnieje w ogłoszeniu),

- w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z jednakową ceną wywoławczą przeprowadzony będzie dodatkowy przetarg ustny (licytacja),

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w licytacji osiągnie najwyższą cenę,

- jeżeli osoba uczestnicząca w licytacji nie jest upoważniona do reprezentacji oferenta, powinna przedłożyć pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań z tego tytułu,

- w przypadku podmiotów gospodarczych, oferty i składanie w nich oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentami rejestrowymi,

- uczestnicy przetargu zostaną  poinformowani pisemnie o jego wyniku w terminie do 7 dni od zatwierdzenia postępowania przez Zarząd Spółki.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od  niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać  w Dziale Techniczno Administracyjnym Rejonu nr 3 w Bytomiu:  tel. 32 281-51-61 wew. 275.

 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Andrzej Zowada
  • Data udostępnienia: 9.03.2017
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies