Sprzedaż samochodów osobowych marki Fiat Panda

Tramwaje Śląskie S. A.

41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

ogłaszają przetarg na

sprzedaż samochodów marki Fiat Panda:

Przedmiot przetargu:

1. Samochód osobowy:

marka pojazdu

FIAT

typ pojazdu

PANDA

numer rejestracyjny

SH 53501

rok produkcji

2006

pojemność silnika

1108 cm3

kolor

czerwony

data pierwszej rejestracji

06.09.2006

data ważności rejestracji

29.09.2017

przebieg

258763 km

dodatkowe wyposażenie

ABS, poduszka powietrzna x 2

cena

3.775 zł brutto

 

 2. Samochód osobowy:

marka pojazdu

FIAT

typ pojazdu

PANDA

numer rejestracyjny

SH 50322

rok produkcji

2005

pojemność silnika

1108 cm3

kolor

czerwony

data pierwszej rejestracji

13.02.2006

data ważności rejestracji

22.02.2017

przebieg

312013 km

dodatkowe wyposażenie

poduszka powietrzna x 2

cena

3.175 zł brutto
II. Oględzin pojazdów można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie w dniach od 04.04.2017 r. do 14.04.2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 i w dniu 18.04.2017 r. od 8:00 do 10:00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Bogdanem Rejdych Tel 32 2466061 wew. 446.

III. Wadium

a/ uczestnik przetargu (kupujący) zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości odpowiednio 377,50 PLN dotyczy pojazdu nr rej. SH 53501, 317,50 PLN dotyczy pojazdu nr rej. SH 50322.

b/ wadium wnosi się w pieniądzu poprzez wpłatę :

 • na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:
  Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł wpłaty: Wadium  na zakup samochodu Fiat Panda nr rej.(podać numer rejestracyjny). O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A., że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki,
 • w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. po uprzednim zgłoszeniu zamiaru wpłaty i przekazaniu danych firmy/osobowych u przedstawiciela Spółki Pana Bogdana Rejdycha w terminie nie później niż 1 godz. przed upływem terminu składania ofert,

c/ Tramwaje Śląskie S.A zwraca wadium wszystkim Uczestnikom przetargu niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

d/ Tramwaje Śląskie S.A. zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Uczestnika przetargu który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

e/ wadium złożone przez Uczestnika przetargu (nabywcę) którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ulega zachowaniu na poczet ceny nabycia,

f/ Tramwaje Śląskie S.A. zatrzymuje wadium, jeżeli Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłaty ceny nabycia, do której jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Tramwaje Śląskie S.A. faktury.

IV. Przygotowanie oferty:

a/ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

b/ ważna oferta powinna zawierać:


 • nazwę przedmiotu oferty: ”Zakup samochodu Fiat Panda nr rej.”,
 • dane personalne kupującego: imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP, nr Tel. kontaktowego
 • oferowaną cenę nabycia brutto.


Ponadto należy podać nr rachunku, jeżeli zwrot wadium ma nastąpić przelewem.

c/ oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d/ wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

c/ do ofert należy dołączyć dokumenty:

 • kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,
 • w przypadku firmy kupującej:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.

V. Składanie ofert

a/ oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu na adres:

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów

oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż samochodu Fiat Panda

Nie otwierać przed 18.04.2017 r. godz. 11:00

termin składania ofert upływa dnia 18.04.2017 r. o godz. 10:45.

ofertę należy przesłać na adres Tramwaje Śląskie S.A. lub złożyć
w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat Pietro I,

b/ oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania,

c/ Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Otwarcie ofert

a/ otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.04.2017 r. o godz. 11:00

w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. sala konferencyjna piętro I.

b/ otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę,

c/ oferty z ceną niższą od ceny sprzedaży określoną w pkt I a i I b oraz bez podpisu uznaje się za nieważne,

d/ W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A. wezwie Uczestników przetargu którzy złożyli te oferty, do złożenie ofert dodatkowych z określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach,

e/ Tramwaje Śląskie S.A. niezwłocznie powiadomią pisemnie wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższa ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

VII. Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a/ po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A, wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu,

b/ Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (z uwzględnieniem wadium),

c/ Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.

Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.
O uznaniu przez  Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d/ wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. w/w wpłaty.
Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów zostanie sporządzony protokół przekazania,

e/ Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzegają sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzegają sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

 • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
 • Data udostępnienia: 3.04.2017
 • Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies