Sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 1142

Tramwaje Śląskie S.A.
Zakład Usługowo Remontowy

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 11421. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A samochodu ciężarowego marki STAR 1142 o następujących danych technicznych:

Nr  rejestracyjny

SH 40029

Nr identyfikacyjny

SUS 1142CEV0013178

Rok produkcji

1997

Rodzaj pojazdu

ciężarowy skrzyniowy

Kolor powłoki lakierowanej

kolor zielony

Dopuszczalna masa całkowita/ładowność

12000 kg/ 5500 kg

Rodzaj silnika

DIESEL z turbodoładowaniem

Pojemność silnika

6842 cm³

Moc silnika

110 kW (150KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Przebieg

276 017 km

Data ważności badania technicznego

11.08.2017

Data ważności ubezpieczenia OC

31.12.2017

Wyposażenie standardowe:

 1. blokada mechanizmu różnicowego,
 2. kabina odchylana w kompletacji podst. z ławą,
 3. opony 9.00 x 20”,
 4. podwozie przystosowane do holowania przyczepy,
 5. silnik STAR T359E-CE TURBO z ekranami akustycznymi,
 6. wspomaganie układu kierowniczego ZF,
 7. zderzaki z laminatu,
 8. skrzynia ładunkowa typu otwartego z burtami ALU, posiada zmagazynowany kompletny stelaż i opończę.

2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 w dniach od  01.06.2017 r. do 13.06.2017 r. w godzinach  od 8:00 do 12:00  i w dniu 14.06.2017 r.  od 8:00  do godz. 10:00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Łukaszem Kapiec tel. 32 246 42 81 wew. 320.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  4 850,00 PLN  brutto (zawiera podatek VAT).

4. Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

 • nazwę przedmiotu oferty: „Zakup samochodu ciężarowego STAR 1142”,
 • dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,
 • oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

 • w przypadku firmy kupującej: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

i oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142

Nie otwierać przed: 14.06.2017 r. godz. 11:00

b) Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2017 r. o godz. 10:45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A. lub złożyć w siedzibie Spółki w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.06.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz  bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A. wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A. niezwłocznie powiadomią wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.  Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  
Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A.

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A. podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

 • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
 • Data udostępnienia: 2.06.2017
 • Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies