Zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B

Tramwaje Śląskie  S.A.
Rejon nr 3 w Bytomiu
41-935 Bytom ul. Drzewna 2
ogłasza zbycie wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 3B
w formie konkursu ofert

Przedmiotem zbycia jest wózek jezdniowy podnośnikowy RAK 3B o następujących danych technicznych:
Producent: Fabryka Urządzeń Transportowych S.A. Suchedniów, ul. Fabryczna 5
Rok budowy: 1980
Nr fabryczny: 30398
Wymiary gabarytowe:  długość – 2790 mm , szerokość – 970 mm, wysokość – 2200 mm
Udźwig: 1250 kg
Wysokość podnoszenia: 3400 mm
Kąt wychylenia masztu: do przodu – 3°   do tyłu – 8°
Prędkość jazdy:  I bieg 12 km/h,  II bieg 18 km/h
Prędkość podnoszenia:  z ładunkiem – 0,15 m/s, bez ładunku – 0,18 m/s
Rodzaj napędu: silnik spalinowy Diesel
Promień skrętu zewnętrzny: max. 1900 mm
Prześwit: 110 mm
Typ hamulców: zasadniczy hydrauliczny – nożny,  postojowy – ręczny
Masa własna: 2420 kg
Urządzenie nie posiada ważnego badania UDT.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  18.08.2017 r. o godz.12.15 w siedzibie Rejonu nr 3
– Bytom, ul. Drzewna 2.
Cena wywoławcza  wynosi:   2.500 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych netto)
+ 23 % należnego podatku Vat.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ”Konkurs ofert RAK 3B” w terminie do dnia 18.08.2017r. do godz. 12.00, w Sekretariacie Rejonu nr 3 Tramwajów Śląskich S.A., Bytom,  ul. Drzewna 2.

Zasady wyłonienia nabywcy urządzenia:
– oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
– oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto,
– w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, oferta wygrywa pod warunkiem zaoferowania co najmniej ceny wywoławczej jako ceny nabycia ( cena wywoławcza widnieje w ogłoszeniu ),
– w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z jednakową ceną wywoławczą przeprowadzony będzie dodatkowy przetarg ustny ( licytacja ) ,
– za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w licytacji osiągnie najwyższą cenę,
– jeżeli osoba uczestnicząca w licytacji nie jest upoważniona do reprezentacji oferenta, powinna przedłożyć pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań z tego tytułu,
– w przypadku podmiotów gospodarczych, oferty i składanie w nich oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnie do reprezentacji oferenta, zgodnie
z dokumentami rejestrowymi,
– uczestnicy przetargu zostaną  poinformowani pisemnie o jego wyniku w terminie do 7 dni od zatwierdzenia postępowania przez Zarząd Spółki.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od  niego bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać  w Dziale Techniczno Administracyjnym Rejonu nr 3 w Bytomiu:  tel. 32 281-51-61 wew. 275.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies