Zbycie uszkodzonego transformatora prostownikowego TZM3T 1200/2A


Tramwaje Śląskie  S.A.

Rejon nr 3 w Bytomiu

41-935 Bytom ul. Drzewna 2

ogłasza zbycie uszkodzonego transformatora prostownikowego TZM3T 1200/20

w formie konkursu ofert


Przedmiotem zbycia jest uszkodzony  transformator prostownikowy TZM3T 1200/20 o następujących danych technicznych:

Producent : Schneider Electric Energy Mikołów ul. Żwirki i Wigury 52

Rok budowy:                                2004

Nr fabryczny:                               2601401002

Liczba faz :                                    3

Moc :                                          600/ 600 kVA

Masa własna  :                             4570 kg

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22.11.2017 r. o godz.12.15 w siedzibie Rejonu nr 3  – Bytom, ul. Drzewna 2.

Cena wywoławcza  wynosi:   10.000 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % należnego podatku Vat.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ”Konkurs ofert transformator prostownikowy TZM3T ” w terminie do dnia 22.11.2017r. do godz. 12.00, w Sekretariacie Rejonu nr 3 Tramwajów Śląskich S.A., Bytom,  ul. Drzewna 2.

Zasady wyłonienia nabywcy urządzenia:

 • oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 • oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto,
 • w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, oferta wygrywa pod warunkiem zaoferowania co najmniej ceny wywoławczej jako ceny nabycia (cena wywoławcza widnieje w ogłoszeniu),
 • w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty z jednakową ceną wywoławczą przeprowadzony będzie dodatkowy przetarg ustny (licytacja),
 • za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która w licytacji osiągnie najwyższą cenę,
 • jeżeli osoba uczestnicząca w licytacji nie jest upoważniona do reprezentacji oferenta, powinna przedłożyć pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań z tego tytułu,
 • w przypadku podmiotów gospodarczych, oferty i składanie w nich oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentami rejestrowymi,
 • uczestnicy przetargu zostaną  poinformowani pisemnie o jego wyniku w terminie do 7 dni od zatwierdzenia postępowania przez Zarząd Spółki.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od  niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanym urządzeniu można uzyskać  w Dziale Techniczno Administracyjnym Rejonu nr 3 w Bytomiu:  tel. 32 281-51-61 wew. 275.

 

 

Informacje o dokumencie

 • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
 • Data udostępnienia: 6.11.2017
 • Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2017
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies