W Świętochłowicach i Bytomiu w styczniu ruszą prace – umowy podpisane

1.12.2017

Ostatniego dnia listopada podpisane zostały umowy na realizację prac modernizacyjnych na dwóch kolejnych zadaniach – ul. Katowickiej w Bytomiu i ul. Bytomskiej w Świętochłowicach. W obu przypadkach głównym wykonawcą zostało konsorcjum firm NDI i Balzola.

Inwestycja w Bytomiu jest znacznie bardziej skomplikowana, ze względu na zakres prac. Remont obejmie bowiem nie tylko torowisko, ale również jezdnię, chodniki, oświetlenie i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W drodze postępowania przetargowego spółka Tramwaje Śląskie S.A. wraz z gminą Bytom wybrały wykonawcę tego przedsięwzięcia – jest nim konsorcjum firm NDI i Balzola. W czwartek 30.11.2017 r. w Bytomiu, w obecności wiceprezydenta miasta Roberta Dederki, podpisana została umowa, której stronami są: wykonawca – konsorcjum NDI Balzola i zamawiający – Tramwaje Śląskie S.A., Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.

Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej obejmie ok. 800-metrowy odcinek od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej. Jednotorowa linia tramwajowa zostanie zastąpiona linią dwutorową. Szyny nie będą biec po wydzielonym pasie lecz środkiem ulicy. Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu podróży – wyeliminowana zostanie konieczność tzw. mijanki. Na ul. Katowickiej znajdzie się też przestrzeń na miejsca parkingowe i ścieżkę rowerową. Wykonawca inwestycji wymieni sieć kanalizacyjno-wodociągową, przebuduje jezdnię i chodniki, postawi nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe i wybuduje perony przystanków tramwajowych. Sieć trakcyjna nie będzie już montowana do ścian budynków, tylko zawieszona na słupach, na których zamontowane zostanie również oświetlenie uliczne. Jezdnia i chodniki zyskają nową nawierzchnię z kostki, co diametralnie zmieni wygląd ulicy. Nowe zagospodarowanie ulicy będzie nawiązywało do historycznego wyglądu centrum Bytomia. Wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania. Prace powinny rozpocząć się na początku stycznia 2018 roku.


Tego samego dnia, przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. podpisali z wykonawcą – konsorcjum NDI Balzola – umowę na realizację zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego”.

Odcinek obejmuje ok. 750 metrów dwutorowej linii tramwajowej. Prace obejmą m.in.: demontaż istniejącej infrastruktury, wykonanie koryta, utwardzenie podłoża, wykonanie drenażu, ułożenie warstw podbudowy, montaż szyn na podkładach strunobetonowych na torowisku wydzielonym oraz w płytach prefabrykowanych na przejazdach i przejściach dla pieszych, przebudowę peronów przystankowych z zabudową wiat przystankowych, przebudowę sieci trakcyjnej oraz punktu zasilania sieci. W tym przypadku również prace rozpoczną się na początku przyszłego roku, a wykonawca ma 10 miesięcy na realizację zadania licząc od dnia podpisania umowy.

Wartość prac w Bytomiu wynosi ok. 15,7 mln zł netto, zaś modernizacja torowiska w Świętochłowicach pochłonie niespełna 6,9 mln zł netto. Oba zadania są elementami etapu I „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską. Poziom dofinansowania dla tego projektu określony został na poziomie 63% kosztów kwalifikowanych.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies