Sprzedaż dźwigu JELCZ K-102 nr wew. 204 A

Tramwaje Śląskie S.A.

Zakład Usługowo Remontowy

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż dźwigu JELCZ K-102


 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A. dźwigu JELCZ K-102 o następujących danych technicznych:

Nr  rejestracyjny

SH 40016

Nr identyfikacyjny (VIN)

315880027598

Rok produkcji

1980

Rodzaj pojazdu

Żuraw samojezdny

Kolor powłoki lakierowanej

kolor bordowy

Rodzaj silnika

DIESEL

Pojemność silnika

11100 cm³

Moc silnika

110 kW (150KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Przebieg

21848 km

Data ważności badania technicznego

18.08.2018

Data ważności ubezpieczenia OC

31.12.2018r. (Składka roczna w kwocie 1.000,00 zł – płatna jednorazowo przez T.Ś S.A.)

Wyposażenie standardowe:

1. Opony 11.00 x 20”

2. Silnik Leyland SW 680 sześciocylindrowy z zapłonem samoczynnym

3. Wspomaganie układu kierowniczego

4. Żuraw samochodowy marki HYDROS typ K-102

- producent Fabryka Maszyn Budowlanych Głogów

- nr produkcyjny 2341

- udźwig 10000 kg

- ostatnie badanie okresowe 28.02.2018

- termin badania UDT luty 2019

5. Akumulatory rozruchowe zużyte – zasiarczone

2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 w dniach od 19. 03. 2018 r. do 09.04. 2018 r. w godzinach  od 8:00 do 12:00 i w dniu 09. 04.  2018r.  od 8:00  do godz. 10:00 po uprzednim uzgodnieniu  z Panem Łukaszem Kapiec tel. 32 246 42 81 wew. 320.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  11 700,00 PLN  brutto (zawiera podatek VAT).

4.  Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

-  nazwę przedmiotu oferty: „Zakup dźwigu Jelcz K-102”,

-  dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,

-  oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

- w przypadku firmy kupującej:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż dźwigu Jelcz K-102

Nie otwierać przed: 09. 04. 2018 r. godz. 11.00

b) Termin składania ofert upływa dnia 09. 04. 2018 r. o godz. 10.45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A lub złożyć w siedzibie Spółki w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09. 04. 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A.  wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A.  niezwłocznie powiadomią wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

7. Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A. podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
  • Data udostępnienia: 19.03.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies