Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Panda

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż  samochodu osobowego marki  Fiat Panda


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością Tramwajów Śląskich S.A samochodu osobowego marki  Fiat Panda 1.1  o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych:

Nr  rejestracyjny

SH 50321

Nr identyfikacyjny

VIN  ZFA16900000491730

Rok produkcji

2005

Rodzaj nadwozia

minivan 5 drzwiowy

Kolor powłoki lakierowanej

Czerwony

Dopuszczalna masa całkowita

1255 kg

Rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność silnika

1108,00 cm3

Moc silnika

40 kW (54 KM)

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

Przebieg

223 514 km

Data ważności badania technicznego

13.09.2018

Wyposażenie standardowe:

  1. Immobilizer
  2. Poduszka powietrzna kierowcy
  3. Poduszka powietrzna pasażera
  4. Szyby atermiczne

Uwagi:

  1. Akumulator rozruchowy zużyty – zasiarczony
  2. Silnik – ubytki płynu z układu chłodzenia podczas eksploatacji

2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5  w dniach od  04.04.2018r do 13.04.2018r w godzinach  od 8.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Robertem Walczakiem tel. 32 246 42 81 wew. 386, 392.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  2 400,00 PLN brutto (zawiera podatek VAT).

4. Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

-  nazwę przedmiotu oferty: „Zakup samochodu Fiat Panda”,

-  dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,

-  oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest w firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

- w przypadku firmy kupującej:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


5. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej:     Przetarg na sprzedaż samochodu Fiat Panda

Nie otwierać przed: 16.04.2018r. godz. 11.00

b) Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2018r. o godz. 10.45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A lub złożyć w siedzibie Spółki  w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.04.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz  bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A  wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A.  niezwłocznie powiadomią pisemnie wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.


7.  Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Andrzej Zowada
  • Data udostępnienia: 3.04.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies