Sprzedaż frezarki uniwersalnej – przetarg

Tramwaje Śląskie S.A.

Zakład Usługowo Remontowy

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

Sprzedaż frezarki uniwersalnej


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącej własnością Tramwajów Śląskich S.A. frezarki uniwersalnej o następujących danych technicznych:

Typ

FWA-32

Rok produkcji

1960

Powierzchnia całkowita stołu

1600×320mm

Przesuw wzdłużny  ręczny/mech.

900/890mm

Przesuw poprzeczny  ręczny/mech.

250/240mm

Przesuw pionowy  ręczny/mech.

410/400mm

Zakres obrotów wrzeciona

20-1500 obr/min

Odległość osi wrzeciona od pow. stołu

0/420mm

Napięcie zasilania

380V

Moc zasilania

7,5 kW

Masa całkowita

3900kg

Wraz z maszyną zostaną przekazane:

1. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

2. Rysunki

1. Oględzin frezarki można dokonać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 od dnia 11.06.2018 r. do  dnia 15.06.2018 r. w godzinach  od 8:00 do 12:00  po uprzednim uzgodnieniu z Panem Markiem Włóczykiem tel. 32 246 42 81 wew. 319, tel. kom. 668 394 221.

2. Cena sprzedaży: nie niższa niż  5 500 zł netto (plus podatek VAT).

3.  Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

  • nazwę przedmiotu oferty:    „Sprzedaż frezarki uniwersalnej  typ FWA-32”
  • dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,
  • oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

  • w przypadku firmy kupującej: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Przetarg na „Sprzedaż frezarki uniwersalnej  typ  FWA-32|”

Nie otwierać przed: 22.06. 2018 r. godz. 11.00

b) Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2018 r. o godz.  10.45.

c) Ofertę należy przesłać na adres Tramwajów Śląskich S.A lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. , 41-506 Chorzów, Inwalidzka 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.06. 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A, 41-506 Chorzów, Inwalidzka 5, sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Tramwajów Śląskich S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  uczestników przetargu oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 2  oraz bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną Tramwaje Śląskie S.A.  wezwą Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

e) Tramwaje Śląskie S.A.  niezwłocznie powiadomią wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia urządzenia) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

6. Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Tramwaje Śląskie S.A. wystawią nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Śląskich S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A

O uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez Tramwaje Śląskie S.A. w/w wpłaty i odbędzie się we wcześniej uzgodnionym terminie. Na okoliczność wydania maszyny i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca we własnym zakresie zapewnia wszelkie prace związane z demontażem, transportem  maszyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Tramwajów Śląskich S.A. podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
  • Data udostępnienia: 7.06.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies