Konkurs na stanowisko Członka Zarządu

Chorzów, dn. 10.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ
TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5

ogłasza konkurs na stanowisko:
CZŁONKA ZARZĄDU


Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 w Sekretariacie Zarządu, w terminie do 21 dni od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Członka Zarządu:

 1. ukończenie studiów wyższych technicznych (transport szynowy, elektrotechnika),
 2. co najmniej 3 (trzy) letni okres zajmowania stanowiska kierowniczego, jako członek zarządu spółki kapitałowej,
 3. co najmniej 5 (pięć) letni okres zatrudnienia (w tym na podstawie umowy cywilnej w firmie świadczącej usługi komunikacji tramwajowej w pionie technicznym),
 4. wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
 5. wiedza z zakresu zarządzania i utrzymania w sprawności infrastruktury torowo-sieciowej Spółki,
 6. wiedza z zakresu eksploatacji i utrzymania taboru tramwajowego,
 7. znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 8. znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 9. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, controllingu, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 10. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 11. znajomość prawa związanego z zamówieniami publicznymi,
 12. znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,
 13. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 14. niekaralność,
 15. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 16. niezaleganie z zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty w oryginałach lub notarialnie poświadczone odpisy:

 1. List motywacyjny (wraz z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu),
 2. CV,
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym zajmowanie stanowiska członka zarządu w spółce kapitałowej,
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia,
 5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wzór ustalony przez Spółkę,
 7. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych – wzór ustalony przez Spółkę,
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami publiczno-prawnymi – wzór ustalony przez Spółkę,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego – wzór ustalony przez Spółkę.

Kandydaci mogą dodatkowo składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje).

Kandydat ma obowiązek podać numer telefonu kontaktowego, pod którym będzie obecny.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

„postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie i godzinie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie kopert zawierających zgłoszenia nastąpi w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń o godzinie 14.30. Pisemny test kompetencyjny oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sala konferencyjna.

O dopuszczeniu do postępowania, terminie i godzinie pisemnego testu kompetencyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym oraz telefonicznie, przy czym rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w terminie do 14 dni od otwarcia kopert zawierających zgłoszenia.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskiwać, po podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do przedostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń w Sekretariacie Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.

W toku kwalifikacji oceniane będą w szczególności:

 1. znajomość Kodeksu spółek handlowych,
 2. znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 3. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, controllingu, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. znajomość prawa związanego z zamówieniami publicznymi,
 6. wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka,
 7. wiedza z zakresu zarządzania i utrzymania w sprawności infrastruktury torowo-sieciowej Spółki,
 8. znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych,
 9. wiedza z zakresu eksploatacji i utrzymania taboru tramwajowego,
 10. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o wynikach postępowania listem poleconym oraz telefonicznie.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies