Zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie” w Rudzie Śląskiej

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie

ogłasza przetarg na

zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej

przy ul. Piotra Niedurnego, w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”.

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego, w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 387/27, obręb 0004 Orzegów, ark. m. 4, o powierzchni 714 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1S/00003979/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza wynosi: 93.000 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych netto).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 9.300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)       Złożenie pisemnej oferty zawierającej oświadczenie oferenta stwierdzające, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego, rejon pętli tramwajowej Chebzie” w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godz. 12:30, w Sekretariacie spółki Tramwaje Śląskie S.A., Chorzów ul. Inwalidzka 5,

2)       Wpłacenie wadium na konto PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 i przedłożenie w Spółce Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu w trakcie otwarcia ofert, kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady Przetargu określa Regulamin przetargu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Regulacji Terenowo Prawnych  w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 2466061 w. 376 lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo Prawnych.

Uwaga:

Gminie Ruda Śląska przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, a ponadto warunkiem sprzedaży nieruchomości jest jednoczesne ustanowienie nieodpłatnej służebności dla słupa trakcyjnego oraz nieodpłatnej służebności drogi w celu dojazdu do budynku podstacji trakcyjnej położonej na działce nr 385/27 przez sąsiednie działki nr 597/27, 598/27, 592/27, 589/27 zgodnie z trasą wrysowaną na mapie, która jest do wglądu w Dziale Regulacji Terenowo Prawnych.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies