Zbycie nieruchomości w Będzinie

Zarząd  Spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie
ogłasza przetarg na zbycie kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z nieruchomością niezabudowaną, położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29 (przy drodze krajowej DK – 86).


Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29 wraz z prawem własności budynków  i  udziałem w drodze dojazdowej. .


Oferta przetargowa obejmuje nieruchomości,  opisane poniżej:

  • działka nr 5773/29 o pow. 6347 m2 zabudowana budynkiem biurowca o pow. użytkowej 4784 m2,
  • działka nr 5773/30  o pow.  3143 m2  zabudowana budynkiem garażu o pow.  użytkowej 426 m2
  • działka niezabudowana nr 5773/33 o pow. 13021 m2

Cena wywoławcza wynosi 2.700.000 zł (netto) – wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki – Chorzów ul. Inwalidzka 5, na zasadach określonych w Regulaminie przetargu.  
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo Prawnych tel. 032 246 60 61 w. 376 lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.


Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Będzinie przy ul. Piastowskiej 29 wraz z prawem własności budynków i udziałem w drodze dojazdowej.

Oferta przetargowa obejmuje dwa warianty zbycia nieruchomości, opisane poniżej:

WARIANT I - nieruchomość obejmuje:

a) zabudowaną działkę nr 5773/29, k. m. 18, obręb Grodziec, o pow. 6347 m2 wraz z prawem własności do 5-cio kondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego o pow. użytkowej 4784 m2 oraz udział w wysokości 166/1000 w działce nr 5773/32 stanowiącej drogę dojazdową,

b) zabudowaną działkę nr 5773/30, k. m. 18, obręb Grodziec, o pow. 3143 m2 wraz z prawem własności do budynku garażu o pow. użytkowej 426 m2 oraz udział w wysokości 82/1000 w działce nr 5773/32 stanowiącej drogę dojazdową,

c) niezabudowaną działkę nr 5773/33, k.m.18., obręb Grodziec, o pow. 13021 m2 oraz udział w wysokości 383/1000 w działce nr 5773/32 stanowiącej drogę dojazdową.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW nr KA1B/00027716/0, a udział w drodze dojazdowej zapisany jest w księdze wieczystej KW nr KA1B/00033387/9. Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.

Cena wywoławcza wynosi: 4.332.000 zł (netto) (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych netto).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 433.200 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych netto).

Zainteresowani mogą składać ofertę na nabycie nieruchomości opisanej w II Wariancie. Oferty te będą rozpatrywane w przypadku braku ofert na kupno nieruchomości określonej w I Wariancie (stanowiącej całość)

WARIANT II – nieruchomość obejmuje:

a) zabudowaną działkę nr 5773/29, k. m. 18, obręb Grodziec, o pow. 6347 m2 wraz z prawem własności do 5-cio kondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego o pow. użytkowej 4784 m2 oraz udział w wysokości 166/1000 w działce nr 5773/32 stanowiącej drogę dojazdową.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW nr KA1B/00027716/0, a udział w drodze dojazdowej zapisany jest w księdze wieczystej KW nr KA1B/00033387/9. Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.

Cena wywoławcza wynosi: 2.921.000 zł (netto) (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych netto).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 292.100 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych netto).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 07.06.2019 r. o godz. 13:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty zawierającej oświadczenie oferenta stwierdzające, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

2) Oferty należy składać w Sekretariacie Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Chorzów ul. Inwalidzka 5, w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 12:30, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

· „Przetarg Będzin ul. Piastowska 29 –WARIANT I – biurowiec + garaż+ działka niezabudowana”,

· „Przetarg Będzin ul. Piastowska 29 – WARIANT II – biurowiec”.

3) Wpłacenie wadium na konto PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 i przedłożenie Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu, w trakcie otwarcia ofert, kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady Przetargu określa Regulamin przetargu. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie, że pierwszeństwo nabycia przysługuje oferentom, którzy złożą oferty nabycia nieruchomości opisanej w pierwszym wariancie oferty przetargowej. Jednocześnie Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Regulacji Terenowo Prawnych w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 2466061 wew. 376 lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Regulacji Terenowo Prawnych.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies