Sprzedaż samochodu Star SWN 32 – podnośnik nożycowy

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna

41-506 Chorzów, ul Inwalidzka 5

ogłasza przetarg na

sprzedaż samochodu Star SWN 32 – podnośnik nożycowy 122 A

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż będącego własnością spółki Tramwaje Śląskie S.A samochodu Star SWN 32 – podnośnik nożycowy o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych:

Nr  rejestracyjny

SH 40065

Nr identyfikacyjny (VIN)

A200277544

Rok produkcji

1992

Rodzaj nadwozia/ pojazdu

ciężarowy/specjalny-podnośnik nożycowy, SWN 32

Kolor powłoki lakierowanej

żółty

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym, unieruchomiony

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Liczba osi/ rodzaj napędu

2/ 4×2

Przebieg

1127197 km

Data ważności badania technicznego

26.03.2019

Data ważności badania UDT

03.2019


2. Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Bytomiu przy ul. Drzewnej 2 w dniach od  03.07.2019 r. do 10.07.2019 r.  w godzinach  od 8.00  do 13.00 . Osoba do kontaktu Pan Krzysztof Nowakowski, tel. 32 286 52 93 wew. 262, kom. 889 141 832.

3. Cena sprzedaży: nie niższa niż  6 200,00 PLN  brutto (zawiera podatek VAT).

4. Przygotowanie oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Ważna oferta powinna zawierać:

-  nazwę przedmiotu oferty: „Zakup samochodu Star SWN 32 – podnośnik nożycowy 122 A”,

-  dane personalne kupującego:  imię i nazwisko lub nazwę firmy kupującej, adres, Pesel lub NIP,  nr telefonu kontaktowego,

-  oferowaną cenę nabycia brutto.

c) Oferta powinna być podpisana przez Uczestnika przetargu, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest firma, podpisana wraz z imienną pieczątką  przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Uczestnika przetargu, którego stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

d) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie przed jej złożeniem powinny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do jej  podpisania, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

e) Do oferty należy dołączyć dokumenty:

- w przypadku firmy kupującej:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Składanie ofert

a) Oferta z wszystkimi załączonymi dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i  nazwiskiem lub pieczęcią firmową Uczestnika przetargu, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej: Przetarg na sprzedaż samochodu Star SWN 32 – podnośnik nożycowy
122 A

Nie otwierać przed: 17.07.2019r. godz. 10.20

b) Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2019r. o godz. 09.45.

c) Ofertę należy przesłać na adres spółki Tramwaje Śląskie S.A. lub złożyć w siedzibie Spółki w Chorzowie przy  ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.

d) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.

e) Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.07.2019r. o godz. 10.20 w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A., sala konferencyjna, piętro I.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert przedstawiciel spółki Tramwaje Śląskie S.A. poda nazwiska i imiona lub nazwy firm –  Uczestników przetargu, oraz zaoferowaną cenę.

c) Oferty za cenę niższą od ceny sprzedaży określonej w pkt. 3  oraz  bez podpisu uznaje się za nieważne.

d) W przypadku ofert z tą samą ceną spółka Tramwaje Śląskie S.A. wezwie Uczestników przetargu, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Uczestnicy przetargu składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

e) Spółka Tramwaje Śląskie S.A.  niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu (wyborze spośród ważnych ofert najkorzystniejszej oferty tj. z najwyższą ceną nabycia pojazdu) albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.  Wpłata należności i wydanie przedmiotu sprzedaży

a) Po wybraniu najkorzystniejszej oferty spółka Tramwaje Śląskie S.A. wystawi nabywcy fakturę dotyczącą sprzedaży przedmiotu przetargu.

b) Nabywca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

c) Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy spółki Tramwaje Śląskie S.A.:  Bank Pekao S.A.  23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 lub  w kasie w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A.

O uznaniu przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. wpłaty w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Spółki.

d) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy wraz z niezbędnymi dokumentami nastąpi niezwłocznie po uznaniu przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. S.A w/w wpłaty. Na okoliczność wydania pojazdu i dokumentów sporządzony zostanie protokół przekazania.

e) Nabywca  ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków przetargu, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Tramwaje Śląskie S.A zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności spółki Tramwaje Śląskie S.A. podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej.

 

Załączniki

» dodano przez: Andrzej Zowada, dnia: 2019-07-02

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Andrzej Zowada
  • Data udostępnienia: 2.07.2019
  • Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2019
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies