Zbycie nieruchomości gruntowej w Chorzowie

13.11.2019

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie

ogłasza przetarg na

zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152.


Przedmiotem zbycia nieruchomość położona w Chorzowie przy ul. Katowickiej 152, w skład której wchodzą prawa użytkowania wieczystego 8 działek o łącznej powierzchni 26.272 m2, oznaczonych numerami: 1840/430, 3099/430, 642/63 zapisanych w księdze wieczystej KW nr KA1C/00022232/9 oraz 298/61, 299/60, 2010/429, 2862/429 zapisanych w księdze wieczystej KW nr KA1C/00022231/2, a także 2008/430, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1C/00008885/7 oraz prawo własności czterech budynków o łącznej pow. użytkowej 1.459,5 m2 tj.: budynkiem warsztatu zwrotnic, budynkiem administracyjnym, budynkiem magazynu tlenu, budynkiem sterowni oraz pozostałej infrastruktury technicznej (kable śr/n i kabel trakcyjny, itp.). Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie spółki, Chorzów, ul. Inwalidzka 5.

Cena wywoławcza wynosi: 2.190.000 zł netto (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 219.000 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)       Złożenie pisemnej oferty zawierającej oświadczenie oferenta stwierdzające, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg Chorzów ul. Katowicka 152” w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. do godz. 12.30, w Sekretariacie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5,

2)       Wpłacenie wadium na konto PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 i przedłożenie w Komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu w trakcie otwarcia ofert, kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady Przetargu określa Regulamin przetargu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Regulacji Terenowo-Prawnych 
w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 2466061 w. 376 lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo – Prawnych.

Ponadto pod ww. numerem telefonu można uzyskać informacje na temat innych planowanych przez Spółkę sprzedaży nieruchomości.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies