Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Chorzowie/Katowicach

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie
ogłasza przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Kurta Aldera w Chorzowie/Katowicach

(część terenu Zakładu Usługowo Remontowego przy ul. Inwalidzkiej 5).


Przedmiotem zbycia są prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kurta Aldera w Chorzowie/Katowicach, w skład której wchodzą:

  • prawo użytkowania wieczystego do działki nr 787/31, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1C/00011378/4 o pow. 2.664 m2, k.m.2, obręb 0002, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Chorzów,
  • prawo użytkowania wieczystego do działki nr 7/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1C/00017343/2, o pow. 2.094 m2, k.m.53, obręb 0001 (Śródmieście – Załęże), zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Katowice,
  • udział w wysokości 12,33% w prawie użytkowania wieczystego działki nr 786/31, stanowiącej drogę dojazdową, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1C/00011378/4, o pow. 186 m2, k.m.2, obręb 0002, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Chorzów.

Działki tworzą zorganizowany kompleks, co pozwala na zagospodarowanie pod zabudowę – wjazd na nieruchomość odbywa się poprzez działkę nr 786/31.

W związku z tym, że nieruchomość jest niezabudowana gminom Chorzów i Katowice przysługuje prawo pierwokupu do działek zlokalizowanych na ich terenie.


Przetarg odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowo/sprzedażowej dostępnej pod adresem: https://tram-silesia.logintrade.net

Oferty należy składać do dnia 04.10.2021 r. do godz. 15:00 na zasadach określonych w Regulaminie przetargu. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 05.10.2021 r. o godz. 8:00.

Cena wywoławcza wynosi: 495.000 zł netto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi: 49.500 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupowo/sprzedażową dostępną pod adresem https://tram-silesia.logintrade.net opatrzonej opisem: „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kurta Aldera w Chorzowie/Katowicach” do dnia 04.10.2021 r. do godziny 15:00 po wcześniejszym zalogowaniu się. Oferta wraz załącznikami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy na Platformie zakupowo/sprzedażowej złożyć skan oferty wraz  z wymaganymi załącznikami, a Oferenci zobowiązani są dostarczyć podpisany oryginał oferty wraz załączeniami do sekretariatu w siedzibie Spółki do dnia 04.10.2021 r. do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kurta Aldera w Chorzowie/Katowicach ”.
  2. Wpłacenie wadium na konto PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 przy czym o uznaniu przez Spółkę, że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady przetargu określa Regulamin przetargu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Regulacji Terenowo-Prawnych w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 246 60 61 w. 376 lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Zastrzega sobie również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo-Prawnych.


Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies