Zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie” w Rudzie Śląskiej

20.09.2022

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie

ogłasza przetarg
na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego

(w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”).

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego (w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 387/27, obręb 0004, k.m. 4, o powierzchni 714 m², objętej księgą wieczystą KW nr GL1S/00055127/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowo/sprzedażowej dostępnej pod adresem: https://tram-silesia.logintrade.net

Oferty należy składać do dnia 24.10.2022 r. do godz. 15.00 na zasadach określonych
w Regulaminie przetargu.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 25.10.2022 r. o godz. 9.00

Cena wywoławcza wynosi: 99.000 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 9.900 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupowo/sprzedażową dostępną pod adresem https://tram-silesia.logintrade.net opatrzonej opisem „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego (w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”)” do dnia 24.10.2022 r. do godziny 15.00 po wcześniejszym zalogowaniu się. Oferta wraz załącznikami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy na Platformie zakupowo/sprzedażowej złożyć scan oferty wraz z wymaganymi załącznikami, a Oferenci zobowiązani są dostarczyć podpisany oryginał oferty wraz załączeniami do sekretariatu w siedzibie Spółki do dnia 24.10.2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego (w obrębie pętli tramwajowej „Chebzie”)”.
  2. Wpłacenie wadium na konto Spółki w PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 przy czym o uznaniu przez Spółkę, że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym rachunku bankowym. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zasady przetargu określa Regulamin przetargu.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Zastrzega sobie również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

UWAGA:
Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu, nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo – prawnych Spółki w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, tel. (32) 246 60 61 w. 376
lub pocztą e-mail: majatek@tram-silesia.pl.


Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

 

Załączniki

» dodano przez: Andrzej Zowada, dnia: 2022-09-20
» dodano przez: Andrzej Zowada, dnia: 2022-09-20

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Andrzej Zowada
  • Data udostępnienia: 20.09.2022
  • Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2022
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies