Zbycie nieruchomości gruntowej w Bytomiu przy ul. W. Łokietka

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie
ogłasza przetarg

na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 
położonej w Bytomiu przy ulicy W. Łokietka

(teren Zajezdni tramwajowej – Rejon nr 3)


Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bytomiu przy ulicy W. Łokietka – teren Zajezdni tramwajowej Rejon nr 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2931/263, obręb 0014, k.m. 1, o powierzchni 2.928 m², objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00027918/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przetarg odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowo/sprzedażowej dostępnej pod adresem :https://tram-silesia.logintrade.net

Oferty należy składać do dnia 11.07.2024 r. do godz. 15.00 na zasadach określonych
w Regulaminie przetargu.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 12.07.2024 r. o godz. 9.00

Cena wywoławcza wynosi: 350.000 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupowo/sprzedażową dostępną pod adresem https://tram-silesia.logintrade.net opatrzonej opisem
    „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Bytomiu ulicy W. Łokietka – teren zajezdni tramwajowej Rejon nr 3” do dnia 11.07.2024 r. do godziny 15.00 po wcześniejszym zalogowaniu się. Oferta wraz załącznikami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy na Platformie zakupowo/sprzedażowej złożyć scan oferty wraz z wymaganymi załącznikami, a Oferenci zobowiązani są dostarczyć podpisany oryginał oferty wraz załączeniami do sekretariatu w siedzibie Spółki do dnia 11.07.2024 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Bytomiu ulicy W. Łokietka – teren zajezdni tramwajowej Rejon nr 3”.
  2. Wpłacenie wadium na konto Spółki w PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 przy czym o uznaniu przez Spółkę, że wadium wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków
    na wskazanym rachunku bankowym. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Zasady przetargu określa Regulamin przetargu.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany jego warunków, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Zastrzega sobie również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz Regulamin przetargu można uzyskać w Dziale Regulacji Terenowo – Prawnych Spółki w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, tel. (32) 246 60 61 w. 376
lub pocztą e-mail: b.oporek@tram-silesia.pl.


Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A.


 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Olszówka
  • Data udostępnienia: 10.06.2024
  • Data ostatniej modyfikacji: 7.06.2024
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies