Zamówienia publiczne

 

UE/JRP/B/501/2018

30.08.2018

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem” (zadanie nr 2.1)
oraz
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej” (zadanie nr 2.2)
w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE/JRP/B/497/2018

30.08.2018

„Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze” – zadanie nr 2.7
w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE/JRP/B/400/2018

31.07.2018

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od
ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami – zadanie nr 6.1 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UE/JRP/B/399/2018

26.06.2018

Zakup pojazdu do prac torowych w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14) w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE/JRP/B/398/2018

26.06.2018

Zakup 2 szt. pojazdów do prac przy sieci trakcyjnej w zakresie zadania nr 14 pn.: „Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” (zadanie nr 14) w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ZPU.271.51.2017

26.04.2018

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

UE/JRP/B/126/2018

1.03.2018

„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”- zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies