ZPU.271.51.2017

Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym wraz z Gminą Świętochłowice pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania można uzyskać pod adresem: Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

 

 

Informacje o dokumencie

  • Osoba publikująca: Joanna Urych
  • Data udostępnienia: 26.04.2018
  • Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2018
 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies